ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Разни » Право

Страници: 1
НещоСиТам
много зло!
**

Регистриран: 18.01.2005
Мнения: 1627
домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1430015 - 17.09.2006 18:23

Въпросът ми е - домашният адрес представлява ли информация, защитена от Закона за личните данни?

--------------------
фана ме Настроението! Radio Bembaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1430847 - 18.09.2006 13:13 [Re: НещоСиТам]

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Забранено е обработването на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство;
2. физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго;
3. обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическото лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това;

не си уточнил в каква връзка ти е питането
това удовлетворява ли те като отговор?


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
НещоСиТам
много зло!
**

Регистриран: 18.01.2005
Мнения: 1627
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1430976 - 18.09.2006 14:30 [Re: Си Ди]

Blagodarya Vi SiDi!
Vaprosat mi e dali razkrivaneto na domashniya mi adres na treto lice ot strana administrator na lichni danni mozhe da byde talkuvano kato narushvane na Zakona za zakrila na lichnite danni.

Izvinyavam se za latinicata!

--------------------
фана ме Настроението! Radio Bembaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1432349 - 19.09.2006 10:48 [Re: НещоСиТам]

Глава шеста.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Предоставянето на лични данни от администратора на трети лица се допуска, ако:
1. е налице някое от основанията по чл. 4;
2. източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация, за която е осигурен достъп по ред, определен в закон.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 се отправя писмено искане, в което се посочва основанието за предоставяне на лични данни.
(3) Администраторът се произнася с решение по искането в 14-дневен срок, като предоставя исканите данни или мотивирано отказва предоставянето им.
(4) Администраторът писмено уведомява третото лице за решението си по ал. 3.
(5) Предоставянето на лични данни или отказът може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на глава седма.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., прилага се до влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Предоставянето на лични данни от администратора на чуждестранни физически и юридически лица или на чужди държавни органи се допуска с разрешение на Комисията за защита на личните данни, ако нормативните актове на страната получател гарантират по-добра или еднаква с предвидената в този закон защита на данните.
(2) При прехвърлянето на лични данни в случаите по ал. 1 се спазват изискванията на този закон.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Предоставянето на лични данни в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, се извършва свободно при спазване на изискванията на този закон.
(2) Предоставяне на лични данни в трета държава се допуска само ако тя осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на своя територия.
(3) Преценката на адекватността на нивото на защита на личните данни в трета държава се извършва от Комисията за защита на личните данни, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с действието или съвкупността от действията по предоставянето на данните, включително характера на данните, целта и продължителността на обработването им, правната им уредба и мерките за сигурност, осигурени в третата държава.
(4) Преценка по ал. 3 не се извършва, когато Европейската комисия се е произнесла с решение относно нивото на защита на личните данни в третата държава, на която се предоставят данните.
(5) Изискването по ал. 2 не се прилага, когато предоставянето на лични данни се извършва съгласно международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
(6) Извън случаите по ал. 2 и 4, администраторът може да предоставя лични данни в трета държава, ако:
1. лицето, за което се отнасят данните, е дало изрично съгласие за това;
2. предоставянето е необходимо за изпълнението на договор между физическото лице и администратора или се осъществява по молба на лицето;
3. предоставянето е необходимо за изпълнение на договор, сключен в интерес на физическото лице между администратора и друг субект;
4. предоставянето е необходимо или се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред;
5. предоставянето е необходимо, за да се защитят животът и здравето на лицето, за което се отнасят данните;
6. се предоставят данни, които са общодостъпни.
(7) Предоставянето на лични данни в трети държави е допустимо във всички случаи, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Извън случаите по чл. 36а, предоставянето на лични данни в трета държава се извършва след разрешение на Комисията за защита на личните данни, при условие че администраторът, предоставящ данните, и администраторът, който ги получава, представят достатъчно гаранции за защитата им.
(2) Комисията уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки за разрешенията, предоставени по ал. 1.

Цитат:

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за сключване и изпълнение на договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
(2) Обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. В тези случаи разпоредбите на глава трета не се прилагат.
Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1432360 - 19.09.2006 10:56 [Re: Си Ди]

обърни специално внимание на точка две от 35ти !
там е ключът от палатката - по принцип трудно ще докажеш, че издаването на домашния ти адрес е там-каквото
това по принцип си е официалния адрес за контакт с теб..
е, зависи и на кого и защо го е казал де - но доколкото дори в телефонния указател адреси фигурират, а за избирателните листи да не говорим ..

Редактирано от Си Ди (19.09.2006 11:02)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Black Adder
Advanced
***

Регистриран: 18.04.2004
Мнения: 8167
От: Varna
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1432624 - 19.09.2006 15:05 [Re: НещоСиТам]

Цитат:

Blagodarya Vi SiDi!
Vaprosat mi e dali razkrivaneto na domashniya mi adres na treto lice ot strana administrator na lichni danni mozhe da byde talkuvano kato narushvane na Zakona za zakrila na lichnite danni.
Izvinyavam se za latinicata!Ако администратора не притежава изричното ти съгласие за разкриването на тези данни, то тогава е нарушение.
Но разбира се ако сам си дал името и дреса си и си бил предупреден че те ще бъдат предоставяни на трети лица, тогава не може да имаш претенции, защото все едно си дал съгласието си. Примерно в договора с телефонната компания, доколкото си спомням, си пише, че ще публикуват в телефонния указател името телефона и адреса ти...

--------------------
Reality-o-Meter: |.\......|


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1432697 - 19.09.2006 15:55 [Re: Black Adder]

аха- и в банката се подписваш

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
НещоСиТам
много зло!
**

Регистриран: 18.01.2005
Мнения: 1627
Re: домашният адрес и Закона за защита на личните данни
    #1432908 - 19.09.2006 18:44 [Re: Black Adder]

Благодаря, Блек Едъ!
Благодаря още веднъж и на СиДи. Горе-долу успявам да се ориентирам вече.

--------------------
фана ме Настроението! Radio Bembaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 5 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  !НА-КОЙ-МУ-ПУКА 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 2259

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.024 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.