ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Религия и Мистика » Астрология

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (покажи всички)
aly123
неориентиран
*

Регистриран: 30.07.2007
Мнения: 20
Плутон в рожденната астрология
    #2044143 - 25.02.2008 14:24

Преди да коментираме бъдещото влияние на Плутон , мисля че първо трябва да се научи повече за неговото значение по дом и знак в рожденната карта. Ето ви положението му в дом и неговото значение:
Положението на Плутон в домовете показва областта от живота, където трябва да стане пълно възраждане.

Плутон в първи дом:

В първи дом, домът на индивидуалността Плутон показва, че чувството за личното “Аз” трябва да бъде изцяло променено. Въпреки, че тези хора обикновено имат дълбоко и остро разбиране, тяхната неувереност и сдържаност им пречат свободно да изразят това. Те отчаяно имат нужда да изслушат мнението на другите за тях, но отбранителната им позиция относно техните чувства за индивидуалност често спъва тази откритост. Взаимодействието на дълбоко лично ниво е толкова трудно за тях, че те обикновено остават самотни и, в някои случаи, отчуждени от прияте- ли и семейство. Ако енергията на Плутон се използува творчески, човек може да прояви мощна концентрация, преданост на високи, духовни или социални идеали и удивителна дълбочина на разбиране на дълбоките жизнени значения.

Плутон във втори дом:

Тук присъства непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси, като средство за постигне на душевно спокойствие. Все пак, самата ориентация към контрол или притежание е източник на вътрешен безпорядък. Плутон в този дом показва, че позициите по отношение на владеенето или прите- жаването на нещата или хората, трябва да бъдат трансформирани, за да се постиг- не възраждане на ценностите. Плутон тук показва също, че разходите могат да бъдат източник на затруднения, в тези случаи е необходимо да се дисциплинира тази тенденция. Индивид с такова положение на Плутон обикновено е много изобретателен в своите усилия да създаде някакъв вид материална сигурност; и може да има разбиране за по-дълбоките видове енергии, които представляват па- рите.

Плутон в трети дом:

Плутон в този дом показва личност, отличаваща се с усърдна точност по всички въпроси на комуникацията, която иска да бъде абсолютно сигурна, че идеите се предават ясно. Това може да се прояви като доста раздразнителен начин на гово- рене с другите, или може да бъде трансформирано в творческа способност за дос- тигане до дълбочините на човешките взаимоотношения. Хора с Плутон тук може да имат голяма енергия, която може да направлява техните ръце в лечителската работа, често по природа те са талантливи във всички форми на изследвания.

Плутон в четвърти дом:

Тук принудителността на Плутон действува в домашния живот и в емоционалните дълбочини на психологичния живот на личността. Има силен подтик за сигурност и за място за отдих и уединение, където човек ще може точно да контролира, как- во се случва в неговото обкръжение. Това може да показва семеен живот, който е подложен на всевъзможни преврати и сражения заради своеволие и вироглавство. Плутон тук показва, необходимост от пълна преориентация на най-дълбоките чув- ства на личността към себе си и в чувството й за сигурност, вътрешно спокойствие и удовлетворение. Това може да показва също дълбока способност за проникване в емоционалните нужди на другите хора и в подсъзнанието.

Плутон в пети дом:

Тук има силна принуда личността да бъде “някой ”, да изразяват своята индивиду алност по значителен начин. Често желанията на такива хора да бъдат най-добрите и да бъдат признати така се разрушават, че довеждат до болезнени преоценки на потребността да бъдат велики. Ако енергията, мотивираща принудата се трансфор- мирана в съзнателно използваема и практически приложима сила, индивидът може да прокара път с необикновена дълбочина в нови творчески области. Тази творчес- ска работа може да изпревари своето време, но силата и задълбочеността на тази работа ще гарантират нейното окончателно приемане. Близките емоционални от отношения с деца и любими хора също ще послужат, за да помогнат на тези хора по-съществено да опознаят себе си, въпреки че принудителният елемент на такива отношения трябва да се отстрани. Ключът за това положение на Плутон е в това, че личността трябва да се научи да бъде доволна от своя дял в живота, трябва да се научи да използува своята голяма енергия, за да върши нещо специално, а не само да иска да бъде известна като специална.

Плутон в шести дом:

В шести дом Плутон показва личност, която или иска да служи и помага на други- те, или поне иска да се чувствува полезна. Тук може да има принуда да се служи на другите, по такива начини, които обикновено не се оценяват от тези, на които служат. Такава личност ще постъпи по най-добрия начин като работи над себе си, направлявайки своята реформираща енергия за персонална трансформация. Това положение на Плутон обикновено показва, че въпросите относно личното здраве или отделно сериозно заболяване могат да способствуват за големи промени в по- зициите на личността и пречистване на нейните ценности. В някои случаи, както изглежда, показва също талант в лечителството.

Плутон в седми дом:

С Плутон в седми дом личността ще разбере, че бракът и близките отношения са господствуващата сфера, където може да става персонална трансформация. Обик- новено съществуват принудителни и болезнени емоционални проблеми при ин- тимните отношения. Въпреки че тази личност иска да даде на другите много сво- бода и отчаяно иска да бъде обичана, обикновено е неспособна да установи пра- вилни взаимоотношения с другите. Взаимодействието е трудно, особено когато разбере, че е свързана с хора, които имат определена власт в живота й. При тако- ва положение на Плутон бракът може да бъде продължителен, но само ако личнос- тта приемат личните промени, необходими да я заставят да работи.

Плутон в осми дом:

Плутон в този дом показва принуждение да се влияние на света чрез използуване На сили, или чрез обществено одобряеми канали на властта, или чрез дълбоки психологични сили или чрез окултна сила. Възможна е склонност към манипули- ране на другите или настояване те да се променят в съответствие с неговите цен- ности. Подобно на онези, които имат Плутон в шести дом, тази личност ще напра- ви най-добре, ако остави другите да бъдат самите себе си, и да се концентрира, за да научи как да използува силата за собствената си трансформация. Често са въз- можни болезнени преживявания в сексуалната сфера. Ключът за разрешение на този комплекс е, че е небходимо напълно да преориентира използуването на ця- лата си сила: физическа, ментална, обществена, емоционална и духовна.

Плутон в девети дом:

При това положение на Плутон присъства подбуда у индивида да има и да изразя ва силни убеждения и идеали, които могат да ръководят начинът му на живот. Из- разено негативно, това може да вземе форма на догматизъм и самодоволство, нуж- да да се обръща в своята вяра или да убеждава другите, че е единственият, който знае истината. За да се трансформира тази тенденция, такива хора трябва да осъз- наят, че, както писа Карл Юнг, спасението на един човек е проклятие за друг; че трябва се избавят от желанието да доказват пред себе си своите убеждения като ги проповядват на другите. При такова положение на Плутон обикновено разбираме, че с течение на годините, личността получава дълбоки познания, които й служат за преориентация на отношението й към Бога, истината и ценностите на човешкия живот.

Плутон в десети дом:

Принудителността на Плутон тук често приема форма на нетърпимост по отноше- ние на авторитета и властта: възмущение към авторитетни фигури или непреодо- лима подбуда да осигури своето забележително положение в някакво отношение, което ще бъде признато от другите. Тези хора често достигат положението в об- ществото, което са търсили, но това обикновено включва и дългът, и отчасти бо- лезнена преоценка на истинските мотиви и ценности. Следователно, хората с това положение на Плутон е необходимо напълно да трансформират своите позиции по отношение на земният успех, авторитет и репутация. Идеално, това символизира способност да се гледа от другата страна на външната форма на “властта”, и, сле- дователно, да се развива по-дълбоко чувство и отговорност относно притежаване- то на авторитет.

Плутон в единадесети дом:

Тук Плутон се проявява като принуждение личността да бъде приета от другите хора, и като нужда да постигне известни цели, които съзнателно не са много ясни. Обикновено трябва да се променят определени фикс идеи, за да се извърши въз- раждане в областите на окончателните й желания и целеустремеността. Акцентът на бъдещето понякога взима такова предимство при тези хора, че не обръщат вни- мание на настоящето. Хората с такова положение на Плутон трябва да се научат да разчитат на себе си в своята реализация, а не на другите, като разберат, че тяхната най-дълбока надежда за бъдещето ще се осъществи само, ако обхваща пълна тран- сформация за изясняване на собствената им творческа цел в рамките на социал- ните нужди.

Плутон в дванадесети дом:

При това положение на Плутон личността трябва да трансформира качеството на своя емоционален живот чрез привързаност към някакво убеждение или трансцен- дентна истина, която оказва ефект на освобождаване от “блатото” на смущаващите емоции. Такава преориентация обикновено изисква дълги периоди на самота и от- дръпване от социалните взаимодействия, тъй като общуването с другите хора чес- то води до разбърникване отново на старите, причиняващи безпокойство емоции, които човек се опитва да престъпи. Той трябва да внимава да не позволи на огра- ничените емоционални модели на вина и чувство на самобичуване да вземат пре- възходство. Ключът за тази ориентация е да се установи определена духовна по- зиция по отношение на целия живот. Когато тази духовна трансформация достиг- не до определена точка, индивидът може да развие способност да възприема един- ството на целия живот, което лежи зад външните форми.

Във всеки дом енергията на Плутон може да бъде насочена, за да даде път на безлич-ното – и все пак контролируемо - възвишено съзнание и на силата на волята, за да насочи това съзнание в творческата активност. Както и при Сатурн, негативният аспект на Плутон е бил прекалено акцентиран, тъй като реалната сила на Плутон става негативна, ако се стремим да се бъркаме в нейната работа.

--------------------
Астрология
Таини
Гадания
Магия
Интимно


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
samoznaika
непредубедена


Регистриран: 22.12.2007
Мнения: 4
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044211 - 25.02.2008 16:30 [Re: aly123]

Интересуват ме съвпадите и опозициите на плутон с личните планети.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044315 - 25.02.2008 18:45 [Re: samoznaika]

Добър въпрос


А какво става с един Плутон в съвпад с Уран?
Тъй като той се явява през 60-те години.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044339 - 25.02.2008 19:11 [Re: aly123]

Благодаря за поднесената тема, надявам се да отвори вратата на тайните, на скритите сили, на магнетизма и на неубозданото сексуално привличане ...

И само да напочня, че тук е форум за професионални астролози и темите са дискусионни, а не с цел изучаване на планети в знаци или домове.

И като правило искам да вметна, че е редно да се цитират източниците на цитата.

Ако темата е пусната с цел да разискваме компетентността на казаното по Плутон може и да стане дискусия ... защото на мен определено ми се губи яснотата на така описаното значение на Плутон в домовете, липсва ми практичната ориентираност - наблегнато е на духовното състояние или на усещането.

Например:

Цитат:

Тук присъства непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси, като средство за постигне на душевно спокойствие. Все пак, самата ориентация към контрол или притежание е източник на вътрешен безпорядък. Плутон в този дом показва, че позициите по отношение на владеенето или прите- жаването на нещата или хората, трябва да бъдат трансформирани, за да се постиг- не възраждане на ценностите.
Плутон и трансформацията, е добре! Но кажете ми моля, какво значи трансформация в един втори дом - на материалните притежания - доларите в евро ли? Или Еврото в имоти? И какво възраждане на ценностите ще постигнем?

Хайде сега колеги кажете какво дава Плутон във втори дом, ама от опита и пракитката ви, не от книжките, защото може да извадим цитати от над 100 автора, сигурна съм, че и още толкова ... но начинаещия астролог как да разбере кое е същественото и да отсее плявата от зърното?

Извинявам, се на aly123, ако приема лично това мое изказване и написаното до тук. Не е!

Плутон е планета от астрологична гледна точка, защото вече астрономически не е, която заслужава особено внимание - Плутон руши, там където не е здраво! Плутон дава кризите в живота. Плутон привързва дълбоко двама души! Плутон насища и засища емоционалния свят до степен човек, да не може да издържа, Плутон дава онази дълбока привързаност, която стига до болка, когато хората са разделени и то жестока, нетърпима и непоносима. Плутон просто иска - иска много и всичко, иска невъзможното и превръща човека в зависим от власт имащите над него, независимо властта каква е - емоционална, материална, авторитарна и каквато и да било там, защото дава СИЛА и МОЩ или отнема силата и мощта, която имаме и дава кризите.

За Плутон е прекалено нежно да се каже, че е трансформираща Планета - той е разкъсваща планета, неутоляваща с нищо нуждите му, а той така страстно и безумно желае, че може да унищожи всеки, който няма спирачки и злоупотребява с него или да смаже онзи, който не е калил душата си до степен да може да устои на силата и мощта му. Той е дремещия вулкан, който само чака подходящия момент, за да изригне и ни затрупа 2 метра под земята.

Плутон ... адската сила и страстта, направо съм удивена колко романтично е изписано всичко за тоз несъществуващ вече Плутон. Ако можеха астномите да бъдат само за 2 дни астролози се чудя как щяха да гласуват за отстраняването му от планетите в слънчевата система.

Та, исках да кажа, че е трябвало да напишат с думи прости - Плутон във втори дом дава силно желание за пари. Дали ще ги има е друг въпрос, но ако ги има ще са много и без значение колко е предпазлив човек ще се разори до дъно, ако безразсъдно желае още и още и допусне да се превърне в "чичко СКРУЧ". Или може цял живот да му липсват и изведнъж да се сдобие с много. Изобщо - Плутон не се шегува!

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Редактирано от Шехерезада (25.02.2008 19:20)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044346 - 25.02.2008 19:29 [Re: Шехерезада]

и понеже съм почнала да критикувам, изпуснах нещо съществено
Цитат:

непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси
Не мислите ли, че контрола осъществява Сатурн Тук има непреодолимо желание за печелене на пари, независимо с какви средства (това ако е включен с напрегнат аспект към личните планети).

Ако беше написано да има власт над парите, щеше да е съвсем точно и конкретно. Спирам, защото май девата в мен днес съвсем е предизвикана. Плутоновата истина, която иска на всяка цена да бъде узната ... и нещо путонско се събужда в мен - Луната ми подскача, а Марса се люшка готов съвсем да изригне и да залее темата като лава.

Предлагаме да разгледаме Плутон като зависимост в пратньорските взаимоотношения Да разведрим малко темата

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044426 - 25.02.2008 21:24 [Re: Шехерезада]Цитат:

Плутон дава кризите в живота. Плутон привързва дълбоко двама души! Плутон насища и засища емоционалния свят до степен човек, да не може да издържа, Плутон дава онази дълбока привързаност, която стига до болка, когато хората са разделени и то жестока, нетърпима и непоносима.Виж, туй е адски вярно за Плутон в 11 дом , а написаното в поста по-горе за 11 дом изобщо не е така.

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!

Редактирано от zlatence (25.02.2008 21:25)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Светозар*
звездоброец-езотерик
***

Регистриран: 29.01.2003
Мнения: 9609
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044458 - 25.02.2008 21:48 [Re: Шехерезада]

Написаното за Плутон в домовете ми прилича на Аройовия стил. Конкретно за 2-ри дом - да, при мен е така - необходимост от трансформация на нагласата към ценностите (не само материалните).

--------------------
Езотеричен, поетичен,
хумористичен, прозаичен -
такъв е моят семпъл сайт,
където срещам ви със "Hi!".
http://vilea22.free.bg


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
nikol33
член
**

Регистриран: 18.01.2006
Мнения: 61
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2047515 - 29.02.2008 10:16 [Re: Шехерезада]

Цитат:


Предлагаме да разгледаме Плутон като зависимост в пратньорските взаимоотношения Да разведрим малко темата
Добро предложение, Шехерезада
В повечето случаи - в синастрията Плутон го свързват със секса, ок - примерно аспектите между Плутон на единия и Марс и Вени на партньора, но какво друго дават точно тези аспекти освен добър секс?


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
lilid
член
***

Регистриран: 12.03.2005
Мнения: 58
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2047648 - 29.02.2008 13:03 [Re: nikol33]

преживяла съм познанство по мой плутон и венера на другия човек в тригон под един градус. други познанства с намесени плутон и венера нямам. връзката беше просто неминуема, и сексуално неминуема, но не това беше основната й тема. получих първата си лична опитност със свръхсетивното, навлязохме в дълбоки тайни и рани, изпитахме много силна заедност, запазихме взаимен респект.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048339 - 01.03.2008 09:35 [Re: lilid]

Цитат:

преживяла съм познанство по мой плутон и венера на другия човек в тригон под един градус.


Много е силно и при квадратура на Плутон към стелиума Венера, Марс и Сатурн, както и към Луната в съвпад с Нептун, които са в опозиция на този стелиум. Получава се тауквадрат, като се прибави чуждия Плутон.Много силно, много болезнено, но и преобразуващо и трансформиращо.

Честита Баба Марта! Желая на всички много здраве !

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!

Редактирано от zlatence (01.03.2008 09:40)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048442 - 01.03.2008 14:05 [Re: lilid]

Цитат:

получих първата си лична опитност със свръхсетивното, навлязохме в дълбоки тайни и рани, изпитахме много силна заедност, запазихме взаимен респект.
Точно. .. "много силна заедност" ето това е. Но и желание да сте постоянно знаедно "всеки миг, всеки час .." Една песен на В. Найденов "Телефонна любов", разкрива точно Плутоновата страст "Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мене днес гори, най-далечно разстояние е туй, което ни дели"

Двамата не могат да си представят да са отделени или ако са разделени - боли, копнежа не е обвит с мечти и желания, с преживяване на духовна привързаност, а със силна страст, нетърпяща нито ден, нито час отделеност от партньора. Много непреодолима е тази зависимост и се стига до нетърпима мазохистична болка, ако това е невъзможно. Човек трябва да е по-силен от страстта и желанията, за да преодолее тази зависимост, но това граничи с висша форма на мазохизъм спрямо себе си. Да убиеш толкова силна привързаност изобщо не е лесно.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048443 - 01.03.2008 14:08 [Re: Светозар*]

Цитат:

Написаното за Плутон в домовете ми прилича на Аройовия стил. Конкретно за 2-ри дом - да, при мен е така - необходимост от трансформация на нагласата към ценностите (не само материалните).
А как трансформира нагласата си? Извини ме, но "трансформация" по Плутон ми звучи като детска играчка - имам предвид самата дума, която се използва.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048448 - 01.03.2008 14:15 [Re: nikol33]

Цитат:

В повечето случаи - в синастрията Плутон го свързват със секса
На мунданен аспект Марс опозиция Плутон - ще го нападнем, обкръжим и унищожим този Плутон , както е тръгнало.

А който го е преживял, тук добре го е описала lilid и просто нямам какво повече да добавя, освен изпадането в мазохистична зависимост от партньора, поради изригването на силна страст и желание за "заедност" до дъно, до капка и до сетен дъх ... такова едно нещо е зависимостта в партньорските отношения.

Лично аз не съм изпитвала наситени трансперсонални (т.е. аспекти между двамата в синастрията), но пък лесно мога да разбера силата на разкъсващите чувства и нуждата да бъде разкрито всичко до край в Партньора. Само, че съм скептично настроена към аспекти между Плутон и Марс, дори Марс да е на жената.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048453 - 01.03.2008 14:36 [Re: Шехерезада]

Цитат:

Да убиеш толкова силна привързаност изобщо не е лесно.А може и да продължи тази любов завинаги докато смъртта ги раздели. Има хора, които имат нужда точно от такава взаимна отдаденост, независимо дали са заедно или живеят по стечение на обстоятелствата разделени. Те просто си принадлежат. И боли със сигурност, но и наградата е голяма.

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Светозар*
звездоброец-езотерик
***

Регистриран: 29.01.2003
Мнения: 9609
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048556 - 01.03.2008 17:45 [Re: Шехерезада]

Трансформирам нагласата си непрекъснато и именно както се препоръчва за плутоновите истории - позволявам на скритите импулси да излязат наяве (вместо да ги потискам, ако ми изглеждат нередовни), осъзнавам ги и приемам някои, а други отхвърлям. Напр. след дълго преценяване какво всъщност ми е нужно по компютъра си купих ДВД-записвачка и се отказах от ъпгрейд на дъното, процесора и паметта, ако и конфигурацията ми да се брои вече за остаряла и немощна. Т.е. преборих се с подсъзнателната суета да притежавам нещо по-скъпо.

--------------------
Езотеричен, поетичен,
хумористичен, прозаичен -
такъв е моят семпъл сайт,
където срещам ви със "Hi!".
http://vilea22.free.bg


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048636 - 01.03.2008 19:34 [Re: Светозар*]

Да разбирам ли, че "нещастниците", които сме се родили с
Плуто във Втори дом, а при мен и Кету е там,
ще се възвисяваме "духовно" и най-добре да си взема едно
"монашеско" одърче (може и с пирони)
Пълен отказ от материалните благинки !!!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
chir
рекордьор
***

Регистриран: 11.07.2005
Мнения: 3550
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048640 - 01.03.2008 19:40 [Re: Регул]

Що ? Плутон във втори носи много пари обикновено ,в зависимост от знака и аспектите . Да не е на оста на възлите ?

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048655 - 01.03.2008 20:11 [Re: chir]

Цитат:

Що ? Плутон във втори носи много пари обикновено ,в зависимост от знака и аспектите .
Ако се намери някой пример на "богаташ" с Плуто 2-ри дом ,

да разгледаме картата най-добре


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Светозар*
звездоброец-езотерик
***

Регистриран: 29.01.2003
Мнения: 9609
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048702 - 01.03.2008 22:02 [Re: Регул]

Е не непременно пълен отказ от материални благинки, а разумното им ползване, без излишества. В тази връзка се сещам за един Фокнъров герой - стар фермер, който обичал през летните следобеди да седи в люлеещия се стол на верандата и да чете Овидий в оригинал. За него писателят казва, че човек, който чете Овидий в оригинал, не би искал повече от това, което има. Аз бих перифразирал това (може би претенциозно) така: човек, който чете Фокнър, не би искал повече от това, от което всъщност се нуждае. Нещо подобно за Плутон във 2-ри дом. (И в секстил с Нептун, какъвто е случаят с милиони живеещи сега хора.)

--------------------
Езотеричен, поетичен,
хумористичен, прозаичен -
такъв е моят семпъл сайт,
където срещам ви със "Hi!".
http://vilea22.free.bg


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048727 - 01.03.2008 22:26 [Re: Светозар*]

Даммм...„Човек може дълго време да живее с парите, които чака.“
добрия стар Уилли, съмнявам се, че
поколението след 1965 г. чете Фокнър


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
chir
рекордьор
***

Регистриран: 11.07.2005
Мнения: 3550
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048729 - 01.03.2008 22:30 [Re: Светозар*]

Съмнявам се дали Мадона , с Плутон във втори дом чете Фокнър .

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048733 - 01.03.2008 22:41 [Re: chir]

Доколкото ми е известно в нета хороскопа на Мадона е с
изгряващ Плутон откъм 12-дом

(може би някой друг пример с Плуто-2-ри дом )

Редактирано от Регул (01.03.2008 22:42)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
exxos

**

Регистриран: 03.02.2007
Мнения: 75
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048762 - 01.03.2008 23:35 [Re: Регул]

Бил Гейтс е със съвпад Плутон+Юпитер в лъв втори дом

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048776 - 02.03.2008 00:01 [Re: exxos]

Цитат:

Бил Гейтс е със съвпад Плутон+Юпитер в лъв втори дом
Много интересен пример!
Обаче има малко разлики в часа на раждане между
astrotheme /fr -22:00 ч., доста кръгъл час, при което
съвпада е във втори дом, но други бази часа е 21:15 и
съвпада е в 3 дом , което ми се вижда по-приемливо.

Ще ми бъде интересно да прочета коментари на специалистите
за положението на Юпитер/Плутон -
2-ри или 3-дом...


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
nikol33
член
**

Регистриран: 18.01.2006
Мнения: 61
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048930 - 02.03.2008 11:20 [Re: Шехерезада]

Цитат:


Лично аз не съм изпитвала наситени трансперсонални (т.е. аспекти между двамата в синастрията), но пък лесно мога да разбера силата на разкъсващите чувства и нуждата да бъде разкрито всичко до край в Партньора. Само, че съм скептично настроена към аспекти между Плутон и Марс, дори Марс да е на жената.
Мдаа, човек трябва да го е преживял - за да разбере какво е усещането..Съгласна съм с всичко,което сте написали за Плутон в синастричните отношения..
Значи не стига че имам Плутон в 7дом/написаното по-горе за Плутон в рожд.карта е много вярно-поне за мен/, ами с последната ми любов имах мой Плутон в тритон с неговата Венера, секстил с неговия Марс и съвпад с неговия Юпитер, а стелиума му от Слънце,Луна и Меркурий попада в моя 5 дом. На всичкото отгоре неговия Плутон прави квадратура към моята Венера и тритон към моя Юпитер...
Може да си представите колко е силно при мен, но за съжаление не беше така при него.. не зная как се преодолява това


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Paty
почетен член
***

Регистриран: 21.07.2005
Мнения: 160
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049004 - 02.03.2008 15:23 [Re: aly123]

Като чета за рожден Плутон и аспектите му и направо се изкушавам да се намеся с личен пример.

Аз обичам малкия Плутончо. За един планета, за други не – астероид, джудже- има ли значение като за мен се е превърнал в лична планета. /шегичка/. Та като говорим за изпепеляващите му страсти питайте един Акс – скорпи и Плутон/10 дом/ в квадратура с Венера/7дом/.
Малее „силна заедност” е само меко казано, страсти, само разрушаващи чувства и емоции са само едната страна на медала, силно желание за контрол над чувствата и партньора е най-разрушаващия модел на този аспект, а асимилирането му те прекарва през най тъмните кътчета на съзнанието и те изправя пред собствените ти демони и страхове, довеждайки те до знанието, че това което можеш да разрушиш е основно себе си.
Трансформацията е не само болезнена, тя е разкъсваща, но и няма по- голяма награда от преработката й, а дали си се справил ще видим на следващия транзит.

В момента:

Транзитен Плутон във втори дом в точен тригон с Юпитер.

Скоро ще ви пиша какъв е резултата, а ако се забавя, значи съм хукнала по магазините.

Редактирано от Paty (02.03.2008 15:28)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049059 - 02.03.2008 17:01 [Re: Paty] Прикрепен файл (65 тегления)

Пускам ви един интересен пример- синастрия. Не е моя. Женски съвпад на Венера и Плутон в опозиция на мъжко Слънце и Венера.Че и квадратира мъжката Луна. Жената е доста обсебваща.

Редактирано от zlatence (02.03.2008 17:04)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049244 - 02.03.2008 21:49 [Re: Светозар*]

Малей, ей това е пример, а не мислиш ли че Девата в теб е надделяла и това не е плутонова трансформация, а просто практичен поглед върху ежедневните нужди?

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049245 - 02.03.2008 21:53 [Re: nikol33]

Цитат:

мой Плутон в тритон с неговата Венера
Никол , да не работите в екипа на "Сделка или не"?

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049248 - 02.03.2008 21:58 [Re: Paty]

Цитат:


В момента:

Транзитен Плутон във втори дом в точен тригон с Юпитер.

Скоро ще ви пиша какъв е резултата, а ако се забавя, значи съм хукнала по магазините.
Той Плутон дава с камари, ами пожелавам ти не са по магазините да влагаш, но и в недвижими имоти! Ослушвай се за някой партиен лидер или властимащ, може да даде някое рамо

Много си права за Плутон, минавш през месомелачката му, като в освиенциум - там те подлагат на различни видове изпитания и ако издържиш на всичко, те освобождават и си толкова пречистен, че се чувстваш сякаш отново си се родил, главно защото се чудиш как си могъл да останеш жив след всичко това.

Още някой за плутоновите протоберанси и вселената?

Ще кажа накрая Плутон като транзитира наталната ми Луна какво се случи.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049249 - 02.03.2008 22:00 [Re: exxos]

Цитат:

Бил Гейтс е със съвпад Плутон+Юпитер в лъв втори дом
Познавам един с такъв Плутон + Юпитер във втори дом и в лъв, обаче е беден като църковна мишка

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049254 - 02.03.2008 22:08 [Re: zlatence]

Цитат:

Пускам ви един интересен пример- синастрия. Не е моя. Женски съвпад на Венера и Плутон в опозиция на мъжко Слънце и Венера.Че и квадратира мъжката Луна. Жената е доста обсебваща.
Този човек не може и в миша дупка да се скрие от теб. Слънце съвпад с Плутон не обича много да му разголват душата, а ти с този Уран отгоре и с тази Венера насреща, си като с прожектор на разпит, ей ... тайна не мож опази този човек от теб.

Опизиция на Марс с Марс - хвърчат тенджери, тигани, спринцовки могат да бъдат обърнати на дарцови инструменти, ако не играете боулинг редовно сте загинали и никакви запалки, кибрити и камини около вас!

Особено тази година, да не предизвикате стихийно бедстие и пожар. И съм с една огромна молба към вас двамата, ако може да не ходите по странджа сакар и по планитите, защото са ми мили горите и долините на родината. Или ако ходите колата да не е на газ, да не палите огън в гората и да не хвърляте цигари през прозорците ще ви замоля...

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049260 - 02.03.2008 22:21 [Re: Шехерезада]

Цитат:

Цитат:

Бил Гейтс е със съвпад Плутон+Юпитер в лъв втори дом
Познавам един с такъв Плутон + Юпитер във втори дом и в лъв, обаче е беден като църковна мишка
Струва ми се, че 22:00 ч. ( в astrotheme.fr) не е точен,
затова намирам хороскопа на Бил Гейтс по-удачен
с час на раждане 21:15, ( база Solar Fire), където Плуто/Юпи е в 3-домЕкстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049263 - 02.03.2008 22:26 [Re: Регул]


Дам ... Слънцето управлява втори и се намира в квадратура към ІІ и VІІІ дом. Както и към Уран на върха на дом ІІ. Направо удивително, обаче управител на дом ІІ, намерен в дом 5 и при това в знака скорпион, ни отправя дирекно към Плутон в съвпад с Юпитер, който си е в триплицитета все пак.

Ако не се занимаваше с компютри и не правеше нонстоп ъпгрейти на програмите, за да е на върха на революционните технологии - щеше да е беден.

С тази слаба Венера в скорпион пък - съвсем.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049266 - 02.03.2008 22:33 [Re: Шехерезада]

Цитат:

Цитат:

Пускам ви един интересен пример- синастрия. Не е моя. Женски съвпад на Венера и Плутон в опозиция на мъжко Слънце и Венера.Че и квадратира мъжката Луна. Жената е доста обсебваща.
Този човек не може и в миша дупка да се скрие от теб. Слънце съвпад с Плутон не обича много да му разголват душата, а ти с този Уран отгоре и с тази Венера насреща, си като с прожектор на разпит, ей ... тайна не мож опази този човек от теб.

Опизиция на Марс с Марс - хвърчат тенджери, тигани, спринцовки могат да бъдат обърнати на дарцови инструменти, ако не играете боулинг редовно сте загинали и никакви запалки, кибрити и камини около вас!

Особено тази година, да не предизвикате стихийно бедстие и пожар. И съм с една огромна молба към вас двамата, ако може да не ходите по странджа сакар и по планитите, защото са ми мили горите и долините на родината. Или ако ходите колата да не е на газ, да не палите огън в гората и да не хвърляте цигари през прозорците ще ви замоля...
Шехерезада, не си ме разбрала. Не е моя / слава богу/ тази синастрия. На мои познати е. Голям "пожар" е жената, ама и мъжа не пада по-долу. Аз нали съм лунно момиче?

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
nikol33
член
**

Регистриран: 18.01.2006
Мнения: 61
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049431 - 03.03.2008 10:52 [Re: Шехерезада]

Не, Шехерезада не работим в екипа на "Сделка или не",хехе Сори за правописната грешка

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
exxos

**

Регистриран: 03.02.2007
Мнения: 75
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049456 - 03.03.2008 11:46 [Re: Регул]

Цитат:

Струва ми се, че 22:00 ч. ( в astrotheme.fr) не е точен,затова намирам хороскопа на Бил Гейтс по-удачен
с час на раждане 21:15, ( база Solar Fire), където Плуто/Юпи е в 3-дом
Бихте ли обяснили моля, защо смятате, че съвпадът Юпитер/Плутон би трябвало да е в трети, а не във втори дом. Според вас удачно ли е МС да попада в риби, а скорпионския стелиум да е интерсептиран? Благодаря.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049589 - 03.03.2008 15:10 [Re: nikol33]

Цитат:

Не, Шехерезада не работим в екипа на "Сделка или не",хехе Сори за правописната грешка
казах го защото те така сгрешиха навремето и изписаха тригона, като тритон и падна голям смях

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049591 - 03.03.2008 15:13 [Re: zlatence]

упс, да, извини ме за недоразумението. То така е като пиша с температура из форума, ама иначе как щях да съм в наличност тук. Време за любимите неща все няма

Значи пожар момичето Лошо няма, а като двойка как се държат?

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049767 - 03.03.2008 21:17 [Re: Шехерезада]

Всичко външно изглежда уж спокойно , но чувствам , че мъжа е като бомба със закъснител- Овен с асц. Скорпион. А тя не му пуска грам фъндък/ разбирай въздух/. Все иска още и още. Все не е доволна от нещо. Не знам как ще завършат отношенията им, а нямат и официабен брак. Тази опозиция на Венера и Уран при него? Но пък Луната му в Рак здраво се е вкопчила в сигурността. Не знам. Не съм виждала толкова сложна карта като неговата. Притежава изключителен самоконтрол, но не знам кога ще "изгърми".

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Лилит
вещица
****

Регистриран: 20.05.2005
Мнения: 86
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2049852 - 03.03.2008 23:41 [Re: Шехерезада]

Цитат:

Само, че съм скептично настроена към аспекти между Плутон и Марс...
Защо си скептична? Много ми е интересно, наистина. От личен опит: Марс в Риби (той) в опозиция с Плутон (аз) - плюс моята Венера в Стрелец, която прави квадрат с моя Плутон и неговия Марс - тоест съвместен тауквадрат. Резултат - нечовешко привличане и разкъртващ секс до пълно изпопадане на пломби и потрошаване на кревати и кокали. Кратко, но съдържателно и запомнящо се.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7218
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2053096 - 07.03.2008 17:43 [Re: Лилит]Венерата още ли ти е Плутонясала?

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Регул
Летящ
***

Регистриран: 25.09.2007
Мнения: 218
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2053267 - 07.03.2008 20:48 [Re: exxos]

Цитат:

Цитат:

Струва ми се, че 22:00 ч. ( в astrotheme.fr) не е точен,затова намирам хороскопа на Бил Гейтс по-удачен
с час на раждане 21:15, ( база Solar Fire), където Плуто/Юпи е в 3-дом
Бихте ли обяснили моля, защо смятате, че съвпадът Юпитер/Плутон би трябвало да е в трети, а не във втори дом. Според вас удачно ли е МС да попада в риби, а скорпионския стелиум да е интерсептиран? Благодаря.
Късно видях въпроса
Да, считам, че МС в Риби отговаря по-точно на
виртуалното пространство, което се управлява от
Нептун съвпад Слънце и е водещо в кариерата на
Билл Гейтс ( и като втори управител отново препраща
към Юпитер/Плутон.)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 5 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Шехерезада 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 6830

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.049 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.