ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » Психология

Страници: 1
Legion_666_
Нерегистриран
Етичен кодекс на психолозите в България
    #2308039 - 14.02.2009 13:19

Е т и ч е н к о д е к с


Адаптиран и приет от Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България (24 септември 2005 година) и Третия национален конгрес по психология(29 октомври 2005 година) на основата на препоръките на Етичния Метакодекс на Европейската федерация на психологическите асоциации и Етичния кодекс на българските учени1. ВъведениеПсихолозите създават и развиват надеждни и валидни системи на знанието, базирани на изследвания и прилагат това знание към психичните процеси, човешкото поведение и развитие в различен научен и социален контекст. Извършвайки тази дейност, те изпълняват множество роли в сфери като научно-изследователската, оценяването в образованието, психотерапията, консултирането и като експерти. Психолозите съдействат в институциите и сред обществеността да се създава и развива практиката на информираните съждения и избори, отнасящи се до човешкото поведение, и за подобряване на условията на живот на хората и на обществото като цяло.Като член на Европейската федерация на психологическите асоциации Дружеството на психолозите в Република България носи отговорност и има задължение да прилага етичния кодекс на членуващите в него психолози изготвен в съответствие с настоящите фундаментални принципи. Дружеството приема настоящия кодекс на психолога, споделяйки своята грижа за професионалния морал в психологическата общност и като израз на принципа, че без този морал не може да има ефективна професионална дейност. Идеята на постановените в кодекса принципи е да предложат общи насоки за етично професионално поведение в широкия спектър от ситуации, с които се сблъскват психолозите.Дружеството на психолозите в Република България изисква от своите членове да продължат да развиват своята чувствителност към етичните въпроси и да организират професионални семинари и обществени дискусии, за да се уверят, че това действително се извършва. Дружеството на психолозите в Република България предоставя консултации и съдействие на своите членове, институциите и гражданите в Република България по етичните въпроси на дейността на психолозите. Дружеството разработва и прилага корективни или дисциплинарни процедури за разследване и вземане на решения при оплаквания срещу членовете му.Като член на Европейската федерация на психологическите асоциации Дружеството на психолозите съдейства за широкото обсъждане и редовното актуализиране на настоящия етичен кодекс, изработен съгласно препоръките на Европейската федерация на психологическите асоциации към асоциациите-членки. Етичният кодекс на Дружеството на психолозите покрива всички аспекти на професионалното поведение на членовете му и се препоръчва на всички психолози и организации на психолозите, осъществяващи дейността си в Република България.

Спазването и развитието на Етичния кодекс е грижа на всеки член на Дружеството на психолозите в Република България. Етичните кодекси на асоциациите, членуващи в Европейската федерация на психологическите асоциации са базирани на сходни и не противоречат на етичните принципи, заложени в настоящия официален документ на Дружеството на психолозите в Република България .2. Етични принципи на психолога2.1 Уважение на достойнството и правата на личността

Психолозите отдават необходимото уважение и допринасят за подобряването на фундаменталните права и достойнството на всички хора. Психолозите уважават правото на личен живот, конфиденциалност и независимост на хората, в съответствие със закоността и с другите професионални задължения на психолога.2.2 Компетентност

В своята работа психолозите полагат усилия да поддържат високи стандарти на компетентност. Те познават границите на конкретните си умения и ограниченията на експертното си знание и спазват изискванията за осъществяване на ефективна професионална дейност. Психолозите предлагат само услуги и използват техники, за които са квалифицирани (посредством съответно образование, специализиран тренинг или практически опит). Психолозите се стремят в дейността си към аргументирано доказване на научната достоверност на използваните теоретични модели и техники, поддържаните хипотези, изводи, заключения и препоръки.2.3 Отговорност

Психолозите имат съзнание за професионалните отговорности, които имат към своите клиенти, към общността и обществото, в които живеят и работят. Психолозите избягват нанасянето на вреда и са отговорни за собствените си действия и в максималната възможна степен гарантират, че услугите и методите им не се прилагат неправомерно. Психолозите имат морален ангажимент към социалната отговорност и хуманното използване на постиженията и методите на психологическата наука и практика.2.4 Почтеност

Психолозите подкрепят почтеността и коректността в науката, преподаването и практическото приложение на психологията, в отношенията си с останалите свои колеги. В тези дейности психолозите са честни, безпристрастни и уважават останалите, не допускат под каквато и да е форма присвояване на чужди научни и научно-практически постижения, отнемане на чуждо авторско право, кражбата на чужди идеи и фалшифицирането на чужди трудове. Те полагат усилия да изяснят на заинтересованите страни ролите, които имат в професионалната си дейност и да работят в съответствие с тези роли.

3. Съдържание на Етичния кодекс на психологаВ настоящия кодекс терминът “клиент” се отнася до всеки човек, пациент, лица във взаимна зависимост или организации, с които психолозите имат професионални взаимоотношения, включително и индиректни взаимоотношения.Етичният кодекс за професионалната дейност на психолозите членуващи в Дружеството на психолозите в Република България отчита следните аспекти:1. Професионалното поведение на психолозите трябва да бъде съобразено с професионалната роля, характеризирана от професионалните взаимоотношения.

2. Неравнопоставеността по отношение на знание, влияние и власт винаги повлиява професионалните взаимоотношения на психолозите с техните клиенти и колеги.

3. Колкото по-голямо е неравенството в професионалните взаимоотношения и зависимостта от клиентите, толкова по-сериозна е отговорността на професионалиста психолог.

4. Отговорностите на психолозите трябва да съответстват на етапа на развитие на професионалните взаимоотношения.Взаимозависимост на четирите етични принципи – трябва да се има предвид, че винаги ще има силна взаимозависимост между четирите основни етични принципи и техните спецификации в Етичния кодекс на психолога. За психолозите това означава, че разрешаването на етичен въпрос или дилема ще изисква разсъждение и често обсъждане с клиенти и колеги и преценяване на различни етични принципи. Вземането на решения и предприемането на действия е необходимо, дори когато все още са налице спорни въпроси.

3.1 Зачитане на правата и достойнството на хората3.1.1 Общо уважение

§ Съзнание и уважение на знанието, опита и областите на компетентност на клиентите, заинтересованите трети страни, колегите, студентите и широката общественост.

§ Съзнание за индивидуалните различия, дължащи се на културата и ролевите стереотипи, включително и тези, дължащи се на нарушения, полова и етническа принадлежност, сексуална ориентация, раса, националност, възраст, религия, език и социално-икономически статус.

§ Избягване на практики, които са резултат от нечестни пристрастия и могат да доведат до несправедлива дискриминация.3.1.2 Конфиденциалност

§ Търсенето и предоставянето на информация е ограничено до минимума, изискван за професионални цели.

§ Информацията и записите се съхраняват по адекватен начин, за да се обезпечи поверителността, включително и вземането на разумни предпазни мерки за анонимността на данните, когато това е уместно и ограничаване на достъпа до данните до лицата, които имат право да знаят.

§ Клиентите и другите страни, с които психологът има професионални отношения, са запознати със законовите ограничения за поддържане на конфиденциалност.

§ При поискване на информация от органите упълномощени за това, психологът има задължение да предостави само тази част от информацията, която има отношение към проблема и да запази поверителния характер на останалата.

§ Психологът трябва да разпознава сигналите на потенциално напрежение, което може да възникне между изискването за конфиденциалност и предпазването на клиента или на заинтересована трета страна.

§ Клиентите имат право на достъп до материали (доклади и записи), които се отнасят за тях, както и да получат необходимата помощ и консултация, като им се предоставя точна и изчерпателна информация, и техните интереси се обслужват по най-добрия начин.

3.1.3 Информирано и доброволно съгласие

§ Психологът изяснява проблемите и спорните въпроси за професионалните си дейности, процедури и потенциалните последствия от тези действия, за да се увери, че клиентът дава информирано съгласие преди и по време на психологичните интервенции.

§ Психологът изяснява на клиента процедурите, които следва за водене и съхраняване на работни записи записи, публикации и доклади

3.1.4 Свобода на волята

§ Психологът осигурява максимална независимост и свобода на волята на клиента

§ Специфични ограничения на свободата на волята се налагат при наличие на такива фактори като възрастта на клиента, психичното здраве и ограниченията, наложени с предвидени със закон мерки.

3.2 Компетентност3.2.1 Етично самосъзнание

Психологът е задължен да познава добрата практика, отнасяща се до етиката, която е включена в Етичния кодекс и да спазва етичните правила в своята професионална дейност.3.2.2 Граници на компетентността

Психологът е задължен да работи в рамките на своята професионална компетентност, наложени от обучението, тренинга и опита му.3.2.3 Ограничения на процедурите

§ Психологът е задължен да познава ограниченията на процедурите за определени дейности, както и рамките на заключенията, които могат да бъдат изведени при различни обстоятелства и за различни цели.

§ Психологът е задължен да познава и да работи в рамките на критично оценените от общността теории и методи.3.2.4 Продължаващо обучение и професионално развитие

Психологът има задължение да продължава своето професионално развитие и усъвършенстване.3.2.5 Неправоспособност

Психологът е задължен да преустановява практиката си в случаи, когато способностите му са временно засегнати или са налице временни затруднения.

3.3 Отговорност3.3.1 Обща отговорност

Психологът носи морална отговорност за качеството и последиците от професионалните си действия.3.3.2 Поддържане на висок стандарт

Психологът е задължен да насърчава и поддържа високи стандарти в научната и професионалната дейност, както и да организира дейностите си в съответствие с постановките на Етичния кодекс.3.3.3 Избягване на нанасянето на вреда

Психологът избягва злоупотребата с психологичното знание или практика и свежда до минимум вредата, която може да се предвиди и е неизбежна.3.3.4 Продължаваща грижа

§ Психологът има отговорност за необходимото продължаване на професионалната грижа за клиентите, включително сътрудничество с друг специалист и извърша необходимите действия, когато трябва да прекрати възникнали трудности или усложнения.

§ Психологът има отговорност към клиента, която продължава дори след формалното прекратяване на професионалните взаимоотношения за нови контакти, произтичащи от първоначалното професионална ангажираност.3.3.4 Разширена отговорност

Психологът поема обща отговорност за научно-изследователската, преподавателската и приложната си дейност, включително и за съзнателното прилагане на етичните стандарти от колегите, асистентите, лицата, които на които психологът дава супервизия, и студентите на психолога.3.3.5 Разрешаване на дилеми

Психологът е задължен да признае наличието на морална дилема и има отговорност за изясняването на подобни дилеми и за консултирането им с колеги и/или с членовете на Етичната комисия към Дружеството на психолозите в Република България, както и за информирането на заинтересованите страни за нарушенията на изискванията на Етичния кодекс.

3.4. Почтеност3.4.1 Признаване на границите на професионалната компетентност

Психологът е задължен да бъде себерефлексивен и да приема личните и професионални ограничения и препоръките за търсене на професионални съвети и помощ в трудни ситуации.3.4.2 Честност и почтеност

§ Психологът трябва да бъде коректен при представянето на квалификацията си, образованието, опита, компетентността и връзките си.

§ Психологът трябва да бъде честен и точен при представяне на информация, отговорен за признанията и да не премълчава алтернативни хипотези, доказателства или обяснения.

§ Психологът трябва да бъде честен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

§ Психологът трябва да признава както необходимостта от точност, така и границите на заключенията и мненията, изразени в професионалните доклади и заключения.3.4.3 Искреност и прозрачност

§ Психологът има задължение да предоставя точна информация и да не допуска заблуждаваща информация или измами в изследванията и в професионалната си практика.

§ Психологът е задължен да не задържа информация или да избягва въвличането си в измами, ако са налице алтернативни процедури. Ако е налице заблуда, той е задължен да съобщи и да възстанови истината.3.4.4 Конфликт на интереси

§ Психологът трябва да е запознат с възможните проблеми, които могат да са резултат от двойствени взаимоотношения и е задължен да избягва подобни взаимоотношения, които намаляват необходимата професионална дистанция или могат да доведат до конфликт на интереси, или експлоатиране на клиент.

§ Психологът няма право да използва професионалните взаимоотношения за основа на бъдещи лични, религиозни, стопански, политически или други идеологически интереси.

§ Психологът трябва да е запознат, че конфликтът на интереси и неравенството във властта при взаимоотношенията с ползвателите на професионалните му услуги могат да са налице и след формалното им приключване и че професионалните отговорности все още могат да са приложими.3.4.5 Неетични действия на колеги

§ При наличие на сведения или съмнения за неетични действия, психологът е задължен да дава обоснована критика на професионалните действия на колеги и да предприема действия за информирането им, а когато това е уместно – да информира и други релевантни професионални общности и Етичната комисия към Дружеството на психолозите в Република България.

§ Установяването на нееетични прояви изисква те да бъдат констатирани по достоверен и убедителен начин от Етичната комисия на Дружеството на психолозите. При всички други случаи криикуваният за неетични действия психолог има право на защита.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Тaис, Atlantida 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 4570

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.017 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.