ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Разни » Право

Страници: 1
!НА-КОЙ-МУ-ПУКАМодератор
Nevermore
***

Регистриран: 26.02.2004
Мнения: 1991
Как се става Адовкат?
    #524097 - 21.11.2004 13:38

В крайна сметка, след толкова дискусии, изменениия приети(или не) Наредби, някой разбра ли как се става адвокат? В закона пише, че юристите с 5 или над 5-годишен стаж , не полагат изпит. Има събеседване. От друга страна обаче, имало(или ще има)Наредба, в която ще се регламентира следното: държат изпит за Младши адвокат юристите с под две годишен стаж-тест,казуси,събеседване. След което държат Още един изпит за ...Адвокат.Като 'младши адвокати' се явяват само пред РС. А изпит за адвокат държат всички останали,независимо от стажа или , че са преподаватели(професори), примерно... Моля някой от колегите адвокати да каже точно и ясно как стоят нещата към момента. Да внесе яснота.

--------------------
Аз съм човекът, когото тормозеше като малък...
Не бъди безразличен,
Бъди различен!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
mil4ona
старо куче
***

Регистриран: 03.05.2004
Мнения: 1068
Re: Как се става Адовкат?
    #532122 - 26.11.2004 16:34 [Re: !НА-КОЙ-МУ-ПУКА]

По любезната молба на мода, пействам Наредбата:
НАРЕДБА № 2

от 29 октомври 2004 г. на Висшия адвокатски съвет

за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

Обн., ДВ, бр. 99 от 9 ноември 2004 г.Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Чл. 2. Изпитът се провежда ежегодно в две сесии—през месец юни и през месец ноември.

Чл. 3. Всеки изпит се обявява с решение на Висшия адвокатски съвет, което се обявява в два национални всекидневника и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет, и съдържа датата, мястото и началото на провеждане на изпита.

Чл. 4. (1) Изпитът се провежда от комисия в състав: петима членове адвокати, от които поне двама хабилитирани преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.

(2) Комисията се определя със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет, в която се посочват и трима резервни членове.

(3) При отсъствие на редовен член на комисията той се замества с резервен член, определен от председателя на комисията.

Чл. 5. (1) За една изпитна сесия се съставя една комисия.

(2) Комисията взема решения само присъствено и в пълен състав с обикновено мнозинство.

(3) Председателят на комисията ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден.

Чл. 6. (1) Кандидатът се легитимира пред комисията с документ за самоличност.

(2) По време на изпита кандидатът може да ползва нормативни актове и съдебна практика.

(3) По време на изпита не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства.

Чл. 7. (1) Изпитът е писмен и устен с оценка “издържал” и “неиздържал”.

(2) Кандидатът, който не е издържал писмения изпит, не се допуска до устен изпит.

(3) Списъкът на допуснатите до устен изпит се изготвя и подписва от комисията и се обявява публично във Висшия адвокатски съвет и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет най-късно седем дни след провеждането на писмения изпит.

Чл. 8. (1) Тематичният конспект за изпита се утвърждава от Висшия адвокатски съвет и се изпраща на всички адвокатски съвети.

(2) Тематичният конспект може да бъде променян с решение на Висшия адвокатски съвет, взето не по-късно от три месеца преди провеждане на изпита.

(3) Адвокатският съвет на колегията, в която кандидатът желае да бъде вписан като адвокат или младши адвокат, предоставя на кандидата тематичен конспект за изпита.

Чл. 9. (1) Кандидатът за адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан.

(2) Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.

(3) Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

(4) За изпитната сесия през месец юни заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 30 април, а за изпитната сесия през месец ноември—най-късно до 30 септември.

Чл. 10. (1) Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 7 май за изпитната сесия през месец юни и не по-късно от 7 октомври за изпитната сесия през месец ноември.

(2) Решението, с което адвокатският съвет допуска или не допуска кандидата до изпит, подлежи на обжалване до Висшия адвокатски съвет от кандидата и от контролния съвет в седемдневен срок от съобщението.

(3) Жалбата по предходната алинея се из­праща на Висшия адвокатски съвет ведно с преписката в тридневен срок от постъпването й.

(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата на първото заседание след постъпването й, но най-късно до изготвянето на общия списък на участниците в изпита, и се произнася с решение, което е окончателно.

(5) Документите на кандидата, който е допуснат до изпит от Висшия адвокатски съвет, остават във Висшия адвокатски съвет, който вписва кандидата в общия списък на участниците в изпита. След приключване на изпита документите се връщат на кандидата по реда на чл. 16, изречение 2.

Чл. 11. (1) Адвокатските съвети изпращат списъци на лицата, които ще участват в изпита, ведно с подадените от тях заявления и приложенията към тях на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 15 май за изпитната сесия през месец юни и не по-късно от 15 октомври за изпитната сесия през месец ноември.

(2) Заявлението с приложенията към него, подадено след срока по чл. 9, ал. 4, се изпраща на Висшия адвокатски съвет с отбелязване, че е просрочено, а кандидатът се уведомява от адвокатския съвет, че може да се яви на следващата изпитна сесия.

(3) Когато заявлението с приложенията към него не съответства на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3, адвокатският съвет уведомява кандидата да го поправи. Поправеното в срока по чл. 9, ал. 4 заявление се изпраща на Висшия адвокатски съвет по реда на ал. 1.

(4) Изпратените на Висшия адвокатски съвет заявления в нарушение на чл. 9, ал. 2 и 3 се връщат на адвокатския съвет от председателя на Висшия адвокатски съвет, като кандидатът се уведомява, че не се допуска до изпит.

(5) Изпратените на Висшия адвокатски съвет заявления в нарушение на чл. 9, ал. 4 остават във Висшия адвокатски съвет, като кандидатът се уведомява, че може да се яви на следващата изпитна сесия.

(6) Висшият адвокатски съвет съставя общ списък на участниците в изпита, който се обявява публично във Висшия адвокатски съвет и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет три дни преди датата на изпита.

Чл. 12. (1) На писмения изпит се проверяват уменията на кандидата за практическо приложение на теоретичните знания по право чрез решаване на казус.

(2) За писмения изпит комисията съставя три казуса от областта на гражданскоправните науки (материално и процесуално право) и три казуса от областта на наказателноправните науки (материално и процесуално право).

(3) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите, определен чрез жребий, изтегля един казус от областта на гражданскоправните науки (материално и процесуално право) и един казус от областта на наказателноправните науки (материално и процесуално право).

(4) Кандидатът има право да избере един от двата казуса за решаване.

Чл. 13. (1) Писменият изпит продължава три астрономически часа, като председателят на комисията обявява началото и края.

(2) За спазване на реда по време на писмения изпит председателят на Висшия адвокатски съвет назначава квестори измежду членовете на адвокатските съвети.

(3) Казусът се решава от кандидатите върху предварително получени бели листове, подпечатани с печата на Висшия адвокатски съвет.

(4) Писмената работа се поставя от кандидата в плик—голям формат, подпечатан с печата на Висшия адвокатски съвет, като в същия плик се поставя и плик—малък формат, подпечатан с печата на Висшия адвокатски съвет, в който се съдържа лист с трите имена, единния граждански номер и адреса на кандидата. Двата плика са предварително номерирани от комисията с един и същи номер, като пликът—малък формат, се запечатва от кандидата.

Чл. 14. (1) Комисията проверява казуса, поставя оценка “издържал” или “неиздържал” и нанася върху листа с казуса оценката, която се подписва от всички членове на комисията.

(2) Пликът—малък формат, се отваря след нанасяне и подписване на оценката върху листа с казуса, като името на кандидата и оценката от изпита се вписват в протокол.

Чл. 15. (1) На устния изпит се проверяват теоретическите познания на кандидата по право и уменията за практическото им приложение.

(2) Ако всички кандидати не могат да бъдат изпитани в обявения ден, изпитът продължава през следващите дни до окончателното му приключване.

(3) Кандидатът изтегля по един въпрос от областта на гражданскоправните науки (материално и процесуално право), наказателноправните науки (материално и процесуално право) и публичноправните науки.

(4) Оценката “издържал” или “неиздържал” се съобщава на кандидата веднага след приключване на изпитването.

(5) За устния изпит се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

(6) Протоколът по предходната алинея се съхранява във Висшия адвокатски съвет.

Чл. 16. На успешно издържалия изпита се издава удостоверение от Висшия адвокатски съвет не по-късно от седем дни след приключването на изпита. Удостоверението се изпраща служебно на адвокатския съвет, допуснал кандидата до изпит, заедно с документите по чл.10, ал.5 за връчване на кандидата срещу подпис.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) За изпитната сесия през месец декември 2004 г. заявлението с приложенията към него се подават от кандидата не по-късно от 15 ноември 2004 г.

(2) Адвокатският съвет постановява решение за допускане или недопускане до изпит не по-късно от 18 ноември 2004 г., като незабавно изпраща документите на кандидатите и списък на кандидатите на Висшия адвокатски съвет.

(3) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбите срещу решенията по ал. 2 не по-късно от 26 ноември 2004 г.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Председател: Тр. Марковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
mil4ona
старо куче
***

Регистриран: 03.05.2004
Мнения: 1068
Re: Как се става Адовкат?
    #532190 - 26.11.2004 17:08 [Re: mil4ona]

Айде и мъничко от новия Закона за адвокатурата:
Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ
Чл. 4. (1) Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:
1. да има завършено висше юридическо образование;

2. да има придобита юридическа правоспособност;

3. да има най-малко две години юридически стаж;

4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;

5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

(2) Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат при условията на този закон.
Чл. 5. (1) Не може да бъде адвокат:
1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

2. лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.

(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:

1. е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество;

2. е държавен служител;

3. работи по трудово правоотношение, освен ако е преподавател по правни науки във висше училище или научен сътрудник по правни науки в научен институт;

4. е освободено от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията или е дисциплинарно уволнено от длъжност съдия по вписванията, съдия-изпълнител, юрисконсулт и дознател, ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност;

5. е лишено от правоспособност като нотариус - за срока на лишаването.

(3) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за вписване и преди да са отпаднали пречките по ал. 2, но вписването се извършва след отпадането на пречките.

(4) Народните представители, преподавателите по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните институти се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си.Чл. 6. (1) Кандидатът за адвокат подава молба до адвокатския съвет за приемане в адвокатската колегия, като прилага съответните документи.
(2) Адвокатският съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване на права на адвокат и в едномесечен срок от подаването на молбата се произнася с мотивирано решение за вписване. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.

(3) Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години. Тези лица подават молба за вписване в адвокатската колегия.Чл. 7. (1) Решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 се съобщава писмено на кандидата и на контролния съвет на адвокатската колегия.
(2) Решението или мълчаливият отказ на адвокатския съвет могат да се обжалват от кандидата и от контролния съвет чрез адвокатския съвет пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщението или от изтичането на срока по чл. 6, ал. 2.

(3) Жалбата се изпраща от адвокатския съвет на Висшия адвокатски съвет в 3-дневен срок от постъпването й.

(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването й. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.

(5) Решението или мълчаливият отказ на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението или от изтичането на срока по ал. 4 пред Върховния касационен съд.

(6) Жалбата се подава чрез Висшия адвокатски съвет, който в тридневен срок изпраща цялата преписка на Върховния касационен съд.

(7) Върховният касационен съд разглежда жалбата в тричленен състав, в открито съдебно заседание с призоваване на кандидата и представител на Висшия адвокатски съвет и се произнася с решение, което е окончателно.
Чл. 8. (1) Изпитът по чл. 4, ал. 1, т. 4 се провежда в две сесии годишно пред комисия, определена със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: петима членове адвокати, от които поне двама са хабилитирани преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.
(2) Редът за провеждане на изпита се определя с наредба на Висшия адвокатски съвет.

(3) Изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" или "неиздържал".Чл. 9. (1) Успешно издържалите изпита и лицата по чл. 6, ал. 3 се вписват след полагане на следната клетва: "Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се."
(2) Кандидатът полага клетвата в тържествено заседание и подписва клетвен лист.

(3) В 14-дневен срок след полагане на клетвата адвокатът се вписва в регистъра на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет.

(4) След вписването по ал. 3 в 14-дневен срок адвокатският съвет издава на всеки адвокат карта по образец, установен с решение на Висшия адвокатски съвет.

(5) Адвокатската карта подлежи на ежегодна заверка.

(6) Отказът за вписване или за издаване на адвокатска карта подлежи на обжалване по реда на чл. 7.
МЛАДШИ АДВОКАТ И АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК
Чл. 20. (1) Правоспособен юрист с юридически стаж под две години, който отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, спрямо когото не съществуват пречки по чл. 5, може да бъде вписан като младши адвокат въз основа на решение на адвокатския съвет.
(2) Кандидатът за младши адвокат подава молба по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 до адвокатския съвет, като прилага съответните документи.

(3) Решението и мълчаливият отказ за вписване подлежат на обжалване по реда на чл. 7.

(4) Младшият адвокат полага клетва по реда на чл. 9, ал. 1 и 2.

(5) Младшият адвокат има правата и задълженията на адвокат с посочените в този закон ограничения.

(6) Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат - и по първоинстанциони дела в окръжните съдилища.

(7) Към адвокатските колегии се създава регистър на младшите адвокати.

(8) След вписване в регистъра по ал. 7 и в Единния регистър на младшите адвокати при Висшия адвокатски съвет на младшия адвокат се издава карта.

(9) След изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречките по чл. 5 и му се издава карта на адвокат.Чл. 21. (1) Назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.
(2) Адвокатските сътрудници се вписват в специален регистър към адвокатската колегия. Вписването се прави по молба на адвоката или адвокатското дружество до адвокатския съвет. След вписването адвокатският съвет издава карта на адвокатските сътрудници.

(3) Органите на съдебната власт и административните органи са длъжни да оказват съдействие на адвокатските сътрудници при изпълнение на техните задължения срещу представяне на картата по ал. 2.

(4) Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с правата си по този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (1) Лицата, придобили адвокатска правоспособност до влизането в сила на този закон, запазват правата си.
Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 0 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  !НА-КОЙ-МУ-ПУКА 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 15259

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.02 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.