ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Религия и Мистика » Астрология

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (покажи всички)
aly123
неориентиран
*

Регистриран: 30.07.2007
Мнения: 20
Плутон в рожденната астрология
    #2044143 - 25.02.2008 14:24

Преди да коментираме бъдещото влияние на Плутон , мисля че първо трябва да се научи повече за неговото значение по дом и знак в рожденната карта. Ето ви положението му в дом и неговото значение:
Положението на Плутон в домовете показва областта от живота, където трябва да стане пълно възраждане.

Плутон в първи дом:

В първи дом, домът на индивидуалността Плутон показва, че чувството за личното “Аз” трябва да бъде изцяло променено. Въпреки, че тези хора обикновено имат дълбоко и остро разбиране, тяхната неувереност и сдържаност им пречат свободно да изразят това. Те отчаяно имат нужда да изслушат мнението на другите за тях, но отбранителната им позиция относно техните чувства за индивидуалност често спъва тази откритост. Взаимодействието на дълбоко лично ниво е толкова трудно за тях, че те обикновено остават самотни и, в някои случаи, отчуждени от прияте- ли и семейство. Ако енергията на Плутон се използува творчески, човек може да прояви мощна концентрация, преданост на високи, духовни или социални идеали и удивителна дълбочина на разбиране на дълбоките жизнени значения.

Плутон във втори дом:

Тук присъства непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси, като средство за постигне на душевно спокойствие. Все пак, самата ориентация към контрол или притежание е източник на вътрешен безпорядък. Плутон в този дом показва, че позициите по отношение на владеенето или прите- жаването на нещата или хората, трябва да бъдат трансформирани, за да се постиг- не възраждане на ценностите. Плутон тук показва също, че разходите могат да бъдат източник на затруднения, в тези случаи е необходимо да се дисциплинира тази тенденция. Индивид с такова положение на Плутон обикновено е много изобретателен в своите усилия да създаде някакъв вид материална сигурност; и може да има разбиране за по-дълбоките видове енергии, които представляват па- рите.

Плутон в трети дом:

Плутон в този дом показва личност, отличаваща се с усърдна точност по всички въпроси на комуникацията, която иска да бъде абсолютно сигурна, че идеите се предават ясно. Това може да се прояви като доста раздразнителен начин на гово- рене с другите, или може да бъде трансформирано в творческа способност за дос- тигане до дълбочините на човешките взаимоотношения. Хора с Плутон тук може да имат голяма енергия, която може да направлява техните ръце в лечителската работа, често по природа те са талантливи във всички форми на изследвания.

Плутон в четвърти дом:

Тук принудителността на Плутон действува в домашния живот и в емоционалните дълбочини на психологичния живот на личността. Има силен подтик за сигурност и за място за отдих и уединение, където човек ще може точно да контролира, как- во се случва в неговото обкръжение. Това може да показва семеен живот, който е подложен на всевъзможни преврати и сражения заради своеволие и вироглавство. Плутон тук показва, необходимост от пълна преориентация на най-дълбоките чув- ства на личността към себе си и в чувството й за сигурност, вътрешно спокойствие и удовлетворение. Това може да показва също дълбока способност за проникване в емоционалните нужди на другите хора и в подсъзнанието.

Плутон в пети дом:

Тук има силна принуда личността да бъде “някой ”, да изразяват своята индивиду алност по значителен начин. Често желанията на такива хора да бъдат най-добрите и да бъдат признати така се разрушават, че довеждат до болезнени преоценки на потребността да бъдат велики. Ако енергията, мотивираща принудата се трансфор- мирана в съзнателно използваема и практически приложима сила, индивидът може да прокара път с необикновена дълбочина в нови творчески области. Тази творчес- ска работа може да изпревари своето време, но силата и задълбочеността на тази работа ще гарантират нейното окончателно приемане. Близките емоционални от отношения с деца и любими хора също ще послужат, за да помогнат на тези хора по-съществено да опознаят себе си, въпреки че принудителният елемент на такива отношения трябва да се отстрани. Ключът за това положение на Плутон е в това, че личността трябва да се научи да бъде доволна от своя дял в живота, трябва да се научи да използува своята голяма енергия, за да върши нещо специално, а не само да иска да бъде известна като специална.

Плутон в шести дом:

В шести дом Плутон показва личност, която или иска да служи и помага на други- те, или поне иска да се чувствува полезна. Тук може да има принуда да се служи на другите, по такива начини, които обикновено не се оценяват от тези, на които служат. Такава личност ще постъпи по най-добрия начин като работи над себе си, направлявайки своята реформираща енергия за персонална трансформация. Това положение на Плутон обикновено показва, че въпросите относно личното здраве или отделно сериозно заболяване могат да способствуват за големи промени в по- зициите на личността и пречистване на нейните ценности. В някои случаи, както изглежда, показва също талант в лечителството.

Плутон в седми дом:

С Плутон в седми дом личността ще разбере, че бракът и близките отношения са господствуващата сфера, където може да става персонална трансформация. Обик- новено съществуват принудителни и болезнени емоционални проблеми при ин- тимните отношения. Въпреки че тази личност иска да даде на другите много сво- бода и отчаяно иска да бъде обичана, обикновено е неспособна да установи пра- вилни взаимоотношения с другите. Взаимодействието е трудно, особено когато разбере, че е свързана с хора, които имат определена власт в живота й. При тако- ва положение на Плутон бракът може да бъде продължителен, но само ако личнос- тта приемат личните промени, необходими да я заставят да работи.

Плутон в осми дом:

Плутон в този дом показва принуждение да се влияние на света чрез използуване На сили, или чрез обществено одобряеми канали на властта, или чрез дълбоки психологични сили или чрез окултна сила. Възможна е склонност към манипули- ране на другите или настояване те да се променят в съответствие с неговите цен- ности. Подобно на онези, които имат Плутон в шести дом, тази личност ще напра- ви най-добре, ако остави другите да бъдат самите себе си, и да се концентрира, за да научи как да използува силата за собствената си трансформация. Често са въз- можни болезнени преживявания в сексуалната сфера. Ключът за разрешение на този комплекс е, че е небходимо напълно да преориентира използуването на ця- лата си сила: физическа, ментална, обществена, емоционална и духовна.

Плутон в девети дом:

При това положение на Плутон присъства подбуда у индивида да има и да изразя ва силни убеждения и идеали, които могат да ръководят начинът му на живот. Из- разено негативно, това може да вземе форма на догматизъм и самодоволство, нуж- да да се обръща в своята вяра или да убеждава другите, че е единственият, който знае истината. За да се трансформира тази тенденция, такива хора трябва да осъз- наят, че, както писа Карл Юнг, спасението на един човек е проклятие за друг; че трябва се избавят от желанието да доказват пред себе си своите убеждения като ги проповядват на другите. При такова положение на Плутон обикновено разбираме, че с течение на годините, личността получава дълбоки познания, които й служат за преориентация на отношението й към Бога, истината и ценностите на човешкия живот.

Плутон в десети дом:

Принудителността на Плутон тук често приема форма на нетърпимост по отноше- ние на авторитета и властта: възмущение към авторитетни фигури или непреодо- лима подбуда да осигури своето забележително положение в някакво отношение, което ще бъде признато от другите. Тези хора често достигат положението в об- ществото, което са търсили, но това обикновено включва и дългът, и отчасти бо- лезнена преоценка на истинските мотиви и ценности. Следователно, хората с това положение на Плутон е необходимо напълно да трансформират своите позиции по отношение на земният успех, авторитет и репутация. Идеално, това символизира способност да се гледа от другата страна на външната форма на “властта”, и, сле- дователно, да се развива по-дълбоко чувство и отговорност относно притежаване- то на авторитет.

Плутон в единадесети дом:

Тук Плутон се проявява като принуждение личността да бъде приета от другите хора, и като нужда да постигне известни цели, които съзнателно не са много ясни. Обикновено трябва да се променят определени фикс идеи, за да се извърши въз- раждане в областите на окончателните й желания и целеустремеността. Акцентът на бъдещето понякога взима такова предимство при тези хора, че не обръщат вни- мание на настоящето. Хората с такова положение на Плутон трябва да се научат да разчитат на себе си в своята реализация, а не на другите, като разберат, че тяхната най-дълбока надежда за бъдещето ще се осъществи само, ако обхваща пълна тран- сформация за изясняване на собствената им творческа цел в рамките на социал- ните нужди.

Плутон в дванадесети дом:

При това положение на Плутон личността трябва да трансформира качеството на своя емоционален живот чрез привързаност към някакво убеждение или трансцен- дентна истина, която оказва ефект на освобождаване от “блатото” на смущаващите емоции. Такава преориентация обикновено изисква дълги периоди на самота и от- дръпване от социалните взаимодействия, тъй като общуването с другите хора чес- то води до разбърникване отново на старите, причиняващи безпокойство емоции, които човек се опитва да престъпи. Той трябва да внимава да не позволи на огра- ничените емоционални модели на вина и чувство на самобичуване да вземат пре- възходство. Ключът за тази ориентация е да се установи определена духовна по- зиция по отношение на целия живот. Когато тази духовна трансформация достиг- не до определена точка, индивидът може да развие способност да възприема един- ството на целия живот, което лежи зад външните форми.

Във всеки дом енергията на Плутон може да бъде насочена, за да даде път на безлич-ното – и все пак контролируемо - възвишено съзнание и на силата на волята, за да насочи това съзнание в творческата активност. Както и при Сатурн, негативният аспект на Плутон е бил прекалено акцентиран, тъй като реалната сила на Плутон става негативна, ако се стремим да се бъркаме в нейната работа.

--------------------
Астрология
Таини
Гадания
Магия
Интимно


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
samoznaika
непредубедена


Регистриран: 22.12.2007
Мнения: 4
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044211 - 25.02.2008 16:30 [Re: aly123]

Интересуват ме съвпадите и опозициите на плутон с личните планети.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7220
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044315 - 25.02.2008 18:45 [Re: samoznaika]

Добър въпрос


А какво става с един Плутон в съвпад с Уран?
Тъй като той се явява през 60-те години.

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7220
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044339 - 25.02.2008 19:11 [Re: aly123]

Благодаря за поднесената тема, надявам се да отвори вратата на тайните, на скритите сили, на магнетизма и на неубозданото сексуално привличане ...

И само да напочня, че тук е форум за професионални астролози и темите са дискусионни, а не с цел изучаване на планети в знаци или домове.

И като правило искам да вметна, че е редно да се цитират източниците на цитата.

Ако темата е пусната с цел да разискваме компетентността на казаното по Плутон може и да стане дискусия ... защото на мен определено ми се губи яснотата на така описаното значение на Плутон в домовете, липсва ми практичната ориентираност - наблегнато е на духовното състояние или на усещането.

Например:

Цитат:

Тук присъства непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси, като средство за постигне на душевно спокойствие. Все пак, самата ориентация към контрол или притежание е източник на вътрешен безпорядък. Плутон в този дом показва, че позициите по отношение на владеенето или прите- жаването на нещата или хората, трябва да бъдат трансформирани, за да се постиг- не възраждане на ценностите.
Плутон и трансформацията, е добре! Но кажете ми моля, какво значи трансформация в един втори дом - на материалните притежания - доларите в евро ли? Или Еврото в имоти? И какво възраждане на ценностите ще постигнем?

Хайде сега колеги кажете какво дава Плутон във втори дом, ама от опита и пракитката ви, не от книжките, защото може да извадим цитати от над 100 автора, сигурна съм, че и още толкова ... но начинаещия астролог как да разбере кое е същественото и да отсее плявата от зърното?

Извинявам, се на aly123, ако приема лично това мое изказване и написаното до тук. Не е!

Плутон е планета от астрологична гледна точка, защото вече астрономически не е, която заслужава особено внимание - Плутон руши, там където не е здраво! Плутон дава кризите в живота. Плутон привързва дълбоко двама души! Плутон насища и засища емоционалния свят до степен човек, да не може да издържа, Плутон дава онази дълбока привързаност, която стига до болка, когато хората са разделени и то жестока, нетърпима и непоносима. Плутон просто иска - иска много и всичко, иска невъзможното и превръща човека в зависим от власт имащите над него, независимо властта каква е - емоционална, материална, авторитарна и каквато и да било там, защото дава СИЛА и МОЩ или отнема силата и мощта, която имаме и дава кризите.

За Плутон е прекалено нежно да се каже, че е трансформираща Планета - той е разкъсваща планета, неутоляваща с нищо нуждите му, а той така страстно и безумно желае, че може да унищожи всеки, който няма спирачки и злоупотребява с него или да смаже онзи, който не е калил душата си до степен да може да устои на силата и мощта му. Той е дремещия вулкан, който само чака подходящия момент, за да изригне и ни затрупа 2 метра под земята.

Плутон ... адската сила и страстта, направо съм удивена колко романтично е изписано всичко за тоз несъществуващ вече Плутон. Ако можеха астномите да бъдат само за 2 дни астролози се чудя как щяха да гласуват за отстраняването му от планетите в слънчевата система.

Та, исках да кажа, че е трябвало да напишат с думи прости - Плутон във втори дом дава силно желание за пари. Дали ще ги има е друг въпрос, но ако ги има ще са много и без значение колко е предпазлив човек ще се разори до дъно, ако безразсъдно желае още и още и допусне да се превърне в "чичко СКРУЧ". Или може цял живот да му липсват и изведнъж да се сдобие с много. Изобщо - Плутон не се шегува!

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Редактирано от Шехерезада (25.02.2008 19:20)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ШехерезадаМодератор
Anima
****

Регистриран: 24.05.2004
Мнения: 7220
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044346 - 25.02.2008 19:29 [Re: Шехерезада]

и понеже съм почнала да критикувам, изпуснах нещо съществено
Цитат:

непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси
Не мислите ли, че контрола осъществява Сатурн Тук има непреодолимо желание за печелене на пари, независимо с какви средства (това ако е включен с напрегнат аспект към личните планети).

Ако беше написано да има власт над парите, щеше да е съвсем точно и конкретно. Спирам, защото май девата в мен днес съвсем е предизвикана. Плутоновата истина, която иска на всяка цена да бъде узната ... и нещо путонско се събужда в мен - Луната ми подскача, а Марса се люшка готов съвсем да изригне и да залее темата като лава.

Предлагаме да разгледаме Плутон като зависимост в пратньорските взаимоотношения Да разведрим малко темата

--------------------
The best way to predict the future
is to create it !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044426 - 25.02.2008 21:24 [Re: Шехерезада]Цитат:

Плутон дава кризите в живота. Плутон привързва дълбоко двама души! Плутон насища и засища емоционалния свят до степен човек, да не може да издържа, Плутон дава онази дълбока привързаност, която стига до болка, когато хората са разделени и то жестока, нетърпима и непоносима.Виж, туй е адски вярно за Плутон в 11 дом , а написаното в поста по-горе за 11 дом изобщо не е така.

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!

Редактирано от zlatence (25.02.2008 21:25)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Светозар*
звездоброец-езотерик
***

Регистриран: 29.01.2003
Мнения: 9634
От: София
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2044458 - 25.02.2008 21:48 [Re: Шехерезада]

Написаното за Плутон в домовете ми прилича на Аройовия стил. Конкретно за 2-ри дом - да, при мен е така - необходимост от трансформация на нагласата към ценностите (не само материалните).

--------------------
Езотеричен, поетичен,
хумористичен, прозаичен -
такъв е моят семпъл сайт,
където срещам ви със "Hi!".
http://vilea22.free.bg


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
nikol33
член
**

Регистриран: 18.01.2006
Мнения: 61
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2047515 - 29.02.2008 10:16 [Re: Шехерезада]

Цитат:


Предлагаме да разгледаме Плутон като зависимост в пратньорските взаимоотношения Да разведрим малко темата
Добро предложение, Шехерезада
В повечето случаи - в синастрията Плутон го свързват със секса, ок - примерно аспектите между Плутон на единия и Марс и Вени на партньора, но какво друго дават точно тези аспекти освен добър секс?


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
lilid
член
***

Регистриран: 12.03.2005
Мнения: 58
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2047648 - 29.02.2008 13:03 [Re: nikol33]

преживяла съм познанство по мой плутон и венера на другия човек в тригон под един градус. други познанства с намесени плутон и венера нямам. връзката беше просто неминуема, и сексуално неминуема, но не това беше основната й тема. получих първата си лична опитност със свръхсетивното, навлязохме в дълбоки тайни и рани, изпитахме много силна заедност, запазихме взаимен респект.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
zlatence
лунно момиче
***

Регистриран: 13.04.2007
Мнения: 752
Re: Плутон в рожденната астрология
    #2048339 - 01.03.2008 09:35 [Re: lilid]

Цитат:

преживяла съм познанство по мой плутон и венера на другия човек в тригон под един градус.


Много е силно и при квадратура на Плутон към стелиума Венера, Марс и Сатурн, както и към Луната в съвпад с Нептун, които са в опозиция на този стелиум. Получава се тауквадрат, като се прибави чуждия Плутон.Много силно, много болезнено, но и преобразуващо и трансформиращо.

Честита Баба Марта! Желая на всички много здраве !

--------------------
Не се смей на този, който прави крачка назад, защото може да се засилва!

Редактирано от zlatence (01.03.2008 09:40)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 2 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Шехерезада 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 6995

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.031 seconds in which 0.017 seconds were spent on a total of 14 queries. Zlib compression enabled.