ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Хоби и Развлечения » Лов и Риболов

Страници: 1
jock88
неориентиран


Регистриран: 29.10.2019
Мнения: 1
ИЗПИТ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ 2019
    #3470468 - 29.10.2019 19:42

ТЕСТ 2019
ВЪПРОСНИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

1. Кой е нормативният акт регламентиращ условията и реда на придобиване, носене, употреба и съхранение на ООБ:
А) ЗКВВООБ;
Б) Наредба No Iз-575/2011 г. на МВР;
*В) ЗОБВВПИ

2. Служители на охранителни фирми могат да използват личното си оръжие за осъществяване на охранителна дейност:
А) След изрично вписване на това в разрешението за носене и употреба на оръжие;
*Б) Не може да се използва за съществяване на охранителна дейност;
В) След заплащане на допълнителна такса и вписване в разрешението за носене и употреба на оръжието.

3. Който в срок до 7 дни от продобиване на пистолети или револвери не предостави оръжието за прострелване /снемане на сравнителни образци/, се наказва с глоба в размер на :
*А) 1000лв и / или имуществена санкция в размер на 5000 лева;
Б) 2000лв и / или имуществена санкция в размер на 7000 лева;
В) 200лв и / или имуществена санкция в размер на 1000 лева;

4. При промяна на постоянният адрес на местоживеене от лице, придобило огнестрелно оръжие за самоотбрана, същото е длъжно:
А) в 3 дневен срок след подаване на документите за промяната писмено да уведоми директора на СДВР или РДВР;
*Б) в 14 дневен срок писмено да уведоми службата на МВР, която му е издала разрешението;
В) в 7 дневен срок писмено да уведоми службата на МВР, която му е издала разрешението;

5. Забранява се носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
А) на политически, синдикални и културни мероприятия;
Б) в обществени заведения за хранене и увеселителни заведения;
*В) в случаите на т. А и Б.

6. Забранява се съхранението и носенето на оръжие с патрон в цевта или в барабана:
А) само при охрана на стратегически обекти с национално значение;
Б) само при охрана на обекти за времето от 22.00 часа до 06.00 часа;
*В) На оръжие за спортни и за културни цели.

7. В кой случай лице получило разрешение за лични нужди, може да резреши достъп на други лица до оръжието си:
А) при използването му за спортни цели;
Б) при използването му за самоохрана на лице, което има разрешение за тази дейност;
*В) Не се разрешава достъп.


8. Който изгуби по какъвто и да е начин огнестрелно оръжие или разрешението за него:
*А) незабавно уведомява органите на МВР;
Б) В 3 дневен срок уведомява РПУ на чиято територия е констатирана липсата им;
В) предприема действия по откриването им и при неуспех уведомява органите на МВР;

9. Ако намерите ОБВВПИ:
А) незабавно ги предавате в най-близкото РПУ;
Б) незабавно ги предавате в най-близкото РПУ пред най-малко един свидетел, за което се съставя протокол за доброволно предаване;
*В) незабавно уведомявате органите на МВР без да нарушавате месторазположението им.

10. Откритото носене на огнестрелно оръжие е:
А) забранено;
*Б) резрешено само при осъществяване на охранителна дейност;
В) разрешено само на лица придобили оръжието за самоотбрана с цел конвоиране на опасни товари, съгласно изискванията на международните споразумения по които РБългария е страна.

11. За нарушение на ЗОБВВПИ и на издадени въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба:
*А) от 500 до 2000 лева и / или с имуществена санкция от 3000 до 10000 лева;
Б) от 2000 до 5000 лева и / или с имуществена санкция от 5000 до 20000 лева;
В) от 200 до 500 лева и / или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лева;

12. Лицата, получили резрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие :
А) Без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси;
Б) разглобено, в транспортен куфар или калъф в багажника на автомобил;
*В) Без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите разделно. Оръжието се пранася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.

13. Употребата на огнестрелни оръжия за учебни и спортни цели се извършва само на:
А) оборудвани площадки с мишени на не по-малко от 3 км от населени места;
Б) оборудвани площадки с мишени извън населени места, след вземане на мерки за сигурност;
*В) На стрелбище;

14. Огнестрелно оръжие се насочва към човек, ако:
А) сме уверени че то е празно;
*Б) сме с намерение и право да го респектираме или простреляме ;
В) никога не се насочва.

15. Огнестрелно оръжие придобито за охрана може да се носи:
А) само при осъществяване на охранителна дейност;
Б) само в делнични дни до 22.00 часа след уведомяване на контролния орган;
*В) по всяко време.

16. Показалецът на стрелящата ръка се поставя върху спусъка на огнестрелно оръжие:
*А) непосредствено преди изстрел;
Б) непосредствено преди произвеждане на контролен изстрел;
В) непосредтсвено след изваждането му от кобура;

17. При зареждане на огнестрелно оръжие, то трябва да е насочено с цевта в:
*А) Безопасна посока, съобразно обстановката, а на стрелбище към мишената;
Б) Посока надолу на не повече от 15 градуса между тялото и ръката, която държи оръжието;
В) Посока страни от вас и на ръкато която държи оръжието, само ако сте на лицензирано закрито стрелбище.

18. На стрелбище стрелбата се провежда:
А) всеки преценява кога да започне и прекрати стрелбата;
Б) след ясно виждане на мишените;
*В) след команда “огън” до команда “прекрати стрелбата”.

19. Огнестрелни оръжия за ловни цели са:
А) само дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра;
Б) само дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев;
*В) Дългоцевни огнестрелни оръжия с галдкостенна цев, която е с дължина над 51сантиметра, дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра.

20. Оръжията за самоотбрана са:
А) Револвери или пистолети с дължина на цевта над 300 мм;
Б) Револвери или пистолети с дължина на цевта до 300 мм и гладкоцевни пушки с дължина на цевта над 510мм;
*В) Револвери или пистолети с дължина на цевта до 300 мм.

21. Оръжие придобито за самоотбрана се съхранява:
*А) На постоянния адрес на притежателя в метална каса или метален шкаф, неподвижно закрепени и санбдени със секретно заключващо устройство или на настоящият му адрес в метална каса или метален шкаф, наподвижно закрепени и снабдени със секретно заключващо устройство след писмено уведомление по ЗОБВВПИ;
Б) в метална каса или метален шкаф, неподвижно закрепени и снабдени със секретно заключващо устройство на адреса по месторабота;
В) в метална каса или метален шкаф, неподвижно закрепени и снабдени със секретно заключващо устройство на настоящия адрес на притежателя му.
22. При употреба на лично огнестрелно оръжие и боеприпаси за тренировачни цели на стрелбище, боеприпасите се възтановяват като:
А) Изстреляните боеприпаси се заплащат на инструктора, за което той издава касова бележка /фискален бон/;
Б) Изстреляните боеприпаси се възтановяват срещу предадените гилзи и сумата за ползвания коридор, мишени и изразходваните боеприпаси;
*В) За изстреляните боеприпаси се съставя протокол, който служи за удостоверяване на разхода и издаване на разрешение за закупуване.

23. След отказ от полицейски орган да поднови разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, същите се изземват. Собстеникът на вещите може да прехвърли собствеността на правоимащ в срок от:
А) 3 масеца
Б) 6 месеца
*В) 1 година

24. Огнестрелното оръжие е:
А) Индивидуално
Б) Колективно
*В) Колективно и индивидуално

25. Класификацията на огнестрелните оръжия според целите бива:
*А) За служебни и граждански цели;
Б) За спортни и охранителни;
В) За културни и служебни цели.

26. Според калибара боеприпасите на нарезното оръжие биват:
А) Малокалибрени до 6,35мм; среднокалибрени над 6,35мм; голямокалибрени над 9мм;
*Б) Малокалибрени до 5,6мм; среднокалибрени над 5,6мм; голямокалибрени над 9мм;
В) Малокалибрени до 5,6мм; среднокалибрени до 7,65мм; голямокалибрени до 9мм.

27. Боеприпасите за огнестрелно оръжие се класифицират според :
*А) Предназначенито си, калибара на нарезното оръжие, начина на възпламеняване, началната скорост на проектила, дали куршумът е облечен с ризница, състава на метателният заряд, начина на производство;
Б) Предназначението си, характера на стрелбата, конструктивните особености на канала на цевите, начин на възпламеняване, дали куршумът е облечен с ризница, състава на метателният заряд, начина на производство.

28. Спиращото дейсвие и пробивната способност на проектилите зависят от:
*А) Калибара, формата на върха, материала на проектила;
Б) Калибъра, температурните условия;


29. При стрелба на къси дистанции с куршуми с цяла ризница към човек задължително трябва да се прецени:
А) посоката на вятъра;
Б) какво е разтоянието между стрелящия и обстрелвания;
*В) Какво има зад лицето което ще бъде обстрелвано.

30. Тактико-техническите данни на пистолет „Макаров“ :
*А) калибър 9х18мм; начална скорост на куршума 315м/с; прицел на далекобойност 50м; вместимост на пълнителя 8 бр. патрони;
Б) калибър 9мм; боеприпаси 9х18мм; начална скорост на куршума 345м/с; прицел на далекобойност 50м; вместимост на пълнителя 12 бр. патрони.

31. Тактико-технически данни на пистолет „Глог17“ :
*А) калибар 9х19мм; начална скорост на куршума 360м/с; прицел на далекобойност 50м; вместимост на пълнителя 16 бр. патрони;
Б) калибър 9мм; боеприпаси 9х19мм; начална скорост на куршума 450м/с; прицел на далекобойност 100м; вместимост на пълнителя 22 бр. патрони;

32. Тактико-технически данни на револвер „Лама“:
*А) калибър 38special; начална скорост на куршума 360m/s, прицел на далекобойност 25m; вместимост на барабана 6 бр. патрони;
Б) калибър 9мм; боеприпаси 38 special; начална скорост на куршума 390м/с; прицел на далекобойност 50м; вместимост на барабана 6 бр. патрони;

33. Ред за непълно разглобяване на пистолет „Макаров“:
А) Изважда се пълнителя; проверява се за патрон в патронника; снема се възвратната пружина на цевта; отделя се затворният блок от рамата.
*Б) Изважда се пълнителя; проверява се за патрон в патронника; отделя се затворният блок от рамата; снема се възвратната пружина на цевта.

34. Ред за непълно разглобяване на пушка „помпа“:
*А) Поставя се на предпазител; проверява се за патрон в патронника; развива се винта в предният край на туболяра; отделя се цевта.
Б) Поставя се на предпазител; проверява се за патрон в патронника; отделя се цевта; развива се винта в предният край на туболяра.

35. Тактико-технически данни на пушка „помпа“ марка „Маверик“:
*А) калибър 12; маса 2kg; вместимост на магазина 4бр. патрони;
Б) калибър 12; маса 5kg; вместимост на магазина 4бр. патрони;

36. Артериално кръвотечение се характеризира с:
*А) силна пулсираща струя с ярко червен цвят на кръвта;
Б) слаба непулсираща струя с по-тъмен цвят на кръвта.

37. В зависимост от тежестта на травмата, огнестрелните рани биват:
*А) 3 вида;
Б) 2 вида.

38. При артериално кръвотечение:
*А) Поставя се пристягаща превръзка.
Б) Обездвижва се мястото.

39. В случаите на огнестрелни рани:
*А) по възможност почиствате и дезинфекцирате раната;
Б) не изваждате предмети от раната и не поставяте никакви дезифектанти.

40. При снарядяване на боеприпаси е важно да се знае:
А) цената на стандартен боеприпас;
Б) цвета на използваната гилза;
*В) Скоростта на горене на използвания барут.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 6 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  tender™ 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 1796

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.017 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.