ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Разни » Право

Лучия
разсеянa
***

Регистриран на: 18.12.2005
Мнения: 77
От: Густо, майна, Филибето!
Действащият сега Закон за счетоводството
    #1396624 - 24.08.2006 23:47

цитирам
" И З Я В Л Е Н И Е

на
Председателя на Съюза на счетоводителите в България
проф. д-р на ик. н. Иван Душанов по повод на някои несъобразности при изпълнението на Закона за счетоводството и нерешаването на въпроси по упрепването и утвърждаването на отчетността и контрола в предприятията
и организациите в Република БългарияУважаеми господин Президент,
Уважаеми господин Председател на Народното събрание,
Уважаеми господин Председател на Министерския съвет,
Уважаеми господин Председател на Сметната палата,
Уважаеми господин Главен прокурор на Република България,


Моля да ми разрешите да отправя към Вас настоящото изявление - в качеството си на председател на Съюза на счетоводителите в България.
Съюзът е независима професионално-творческа организация, регистрирана по установения законов ред и вписана в Централния регистър на Министерството на правосъдието като сдружение с общественополезна дейност. Изпълнявам - с това ми изявление, моя обществен дълг на един от най-продължително работещите в областта на счетоводството, вътрешния финансов контрол и независимия одит в публичния сектор учен.
Страната ни се тресе от разкрития на извършени крупни злоупотреби, присвоителни престъпления, документни нарушения, класифицирани като деяния с криминогенен характер. Тези неправомерни деяния са както в много звена от публичния сектор, така и в търговски дружества. Медиите и другите средства за масова информация изнасят чудовищни прояви на корупция в страната, които засягат сериозно икономическите устои на държавата.
Никога досега състоянието на съхраняването и опазването на обществената собственост не е било на такова безстопанствено равнище.
Изхождайки от моята скромна дългогодишна практика в различни държавни системи, мога да заявя пред Вас категорично и с убеденост, че основната причина за това тревожно състояние е липсата на ефективна и ефикастна организация, методология и методика на счетоводната отчетност и на вътрешния превантивен контрол.
Моля, не квалифицирайте казаното тук от мен като професионална мнителност: дълбоката причина за всичко това е съзнателното и целенасоченото принизяване на счетоводството и контрола, изразено в неефективната законова и подзаконова нормативна уредба, даваща възможност на заинтересовани престъпни кръгове, групировки и лица за злоупотреби, присвоявания, далавери! Забрави се истината, че стопанската престъпност, данъчните измами, присвоителните престъпления и финансовите злоупотреби върлуват там, където няма организирани и безукорно законово регламентирани счетоводна отчетност и превантивен контрол.
1. Действащият сега Закон за счетоводството не осигурява по нормативен ред точна, навременна, достоверна и ефикасна отчетност на средствата на предприятията. Това важи с пълна сила и за организациите от публичния сектор. Ролята на ръководителя на счетоводната система на предприятието и неговите сътрудници е сведена само до “съставители” на носителите на годишната счетоводна информация - годишните финансови отчети. Техният статут на лица, упражняващи чрез способите на счетоводството вътрешен превантивен контрол, е сведен до своеобразна жалка немощ! Те изцяло са зависими служебно, административно и дисциплинарно от тези, които ги назначават, т. е. от тези, които са заинтересовани да трупат повече печалби, да преговарят и сключват договори за изгодни за тях обществени поръчки и други съмнителни сделки!
За съжаление - в очите на много такива ръководители, добрият счетоводител е този, който умее да укрива данъци, да увеличава необоснавано разходите, да крие или да отлага приходи, а от тук - да отразява в отчета за приходите и разходите по-малка по размери печалба! Добрият вътрешен финансов контрольор - счетоводителят, който осигурява достоверна (в някои случаи неприятна за ръководителя, респ. собственика) информация, за този ръководител е “черната врана” и тя се прогонва безцеремонно! С какво би се обяснило явлението да си “купи” бизнесменът от квартал Илиянци в София данъчна или обикновена фактура с прикрепен към фактурата фиш от фискално касово устройство? Идете, моля, в кв. Илиянци (на пазарището) и още на входа ще чуете мъже да викат: “Фактури, фактури...” и на няколко крачки до тях стоят полицаи на пост?! Защо чл. 7 от Закона за счетоводството не изисква първичните (подчертавам първичните - И. Д.) счетоводни документи да имат печат на издателя? Случаен пропуск ли е допуснат в Закона за счетоводсвото, както някои “наивно” го обясняват?
Трубадури на някои организации и институти твърде често пишат, че няма дори нужда да има законова нормаивна уредба на счетоводството, т. е., че държавата следва да се оттегли от нормативното уреждане на организацията и методологията на счетоводството. И за съжаление – намират се хора по върховете на властта, които “споделят” тази теза на представители, които не желаят държавния регламент на счетоводството и одита. И това не е случайно, независимо че тези лица се позовават на опита на държави, където действа обичайното право. Целта тук обаче е ясна – да се узаконява от тях онова, което е назаконно!
2. Налице е пълно безразличие към сегашното състояние на счетоводството в държавата от страна на Министерството на финансите. То не изпълнява дори и задълженията си, предвидени в сега действащия Закон за счетоводството, предложен на 39-ото Народно събрание от народен представител, който не е бил счетоводител!
Какво по-конкретно се има предвид?
Първо: Не се изпълняват разпоредбите на чл. 22а от Закона за счетоводството:
• Министърът на финансите до този момент не организира официалния превод на български език на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз (чл. 22а, ал.3);
•• МСФО не са публикувани в “Държавен вестник”, както повелява ал. 8 на чл.22а от ЗСч и каквото изискване предвижда чл. 38 от Закона за нормативните актове (обн. в ДВ, бр. 37 от 1973 г., с изм. и доп., последна публикация в бр. 55 от 2003 г.), тъй като МСФО са подзаконов нормативен акт. Напротив: Министерството на финансите “прави пас” за публикувани от частно издателство (чийто произход е широко известен?) Международни стандарти за финансово отчитане с цена... 200 лв.? И предприятията купуват тези нелегитимни МСФО (нелегитимни, защото според нас не са публикувани по установения законов ред). Не е нужно да се пояснява на чиновниците от МФ, че тези баснословни 200 лв. се трупат като разходи за дейността на предприятията, откъдето се стопяват в масов мащаб печалбите за облагане с корпоративен данък! Това обстоятелство тези чиновници “не ги интересува” – нали издателството печели добре! И пита се: защо не се изпълни стриктно ал. 3 на чл. 22а от ЗСч? Това пропуск ли е, или е накаква своеобразна “заинтересованост” на отговорни длъжностни лица в МФ?
Второ: В този момент, когато проблемите пред счетоводството отдавна са забравени за решаване и хората от счетоводната практика се умориха да вярват, че ще стане “чудото”, Националният съвет по счетоводство бездейства!!! Той не е свикван повече от половин година въпреки обещанията! Защо е това своеобразно “неправомерно” (да не кажа по-силната дума “престъпно”) бездействие? Случайно ли е то, или се чака “доналиването на престъпните милиони”, последица на липса на отчетност или на слаба отчетност и проведен формален неефективен контрол?
Трето: Къде са органите на изпълнителната власт и правоохранителните органи да потърсят отговорност на проверилите и заверилите годишните финансови отчети на търговските дружества “Топлофикация” - София, “Енергоснабдяване” - София, и т. н., и т. н. - дали тези предприятия са били действащи по смисъла на ЗСч?
Интересно е какво е било заключението (а и констатациите) на независимите финансови одитори, колко е струвала тяхната “верификация” на състоянието на счетоводството и вътрешния финансов контрол в горните предприятия?
Не е ли време за своеобразни “квази заверки” да се задейства чл. 260, ал. 2 от Наказателния кодекс? Дали прокуратурата я интересуват тези прояви, визирани в горния член на НК?
Четвърто: Недъзите в организацията на счетоводната отчетност, ликвидирането “де факто” на статута на главния счетоводител чрез принизяването му в “съставител на годишните финансови отчети” доведе до отлив на квалифицираните кадри от счетоводната система. Безнаказаното участие в корупционни схеми заставя - пред заплаха от изхвърлянето на този “съставител” при клошарите, част от счетоводителите да влизат в съучастие с ръководители при осъществяването на измами и източването на средства от и без това оскъдния държавен бюджет.
С не по-малка отговорност пред обществото е и законодателната власт по отношение упоритото й отбягване да се решат проблемите на съдебно-счетоводните експертизи у нас. В продължение на близо пет години инициативите на Сдружение “Съдебно-счетоводни експерти в Република България” (на което съм избран за председател на учредителното му събрание), насочени към подобряване организацията на съдебно-счетоводните и финансово икономическите експертизи, не намериха отзвук и подкрепа за решаването им от държавната администрация, както и от Висшия съдебен съвет и от Народното събрание. Това демотивира част от съдебно-счетоводните експерти с висок професионален опит и практика. Те се оттеглиха от активна дейност и на тяхно място - на основата на действащата в момента Наредба № 1 на ВСС от 2004 г., в редиците на вещите лица - съдебните експерт-счетоводители, се “промушиха” лица със съмнителна подготовка и професионална репутация - в повечето случаи удобни за действие в корупционни схеми!
Уважаеми господа,
Изложеното по-горе е съвсем кратък обзор на тревожното състояние на счетоводството, на унизителното състояние, в което е поставен счетоводният кадрови потенциал у нас, на безхаберието на Националния съвет по счетоводство при Министерството на финансите. По тези причини заявявам, че обсъждам с УС на Съюза на счетоводителите въпроса за оставането ми в Националния съвет по счетоводство при МФ като негов член поради факта, че с вредоносното си бездействие той подпомага унизителното състояние, в което се намира счетоводството у нас и е отговорен косвено за това състояние.
Изразявам готовността - в един действащ и отговорен за своята роля, място и значение Национален съвет по счетоводство, да работя според силите и възможностите си, ако се прецени, че е необходимо.
Уважаеми господа,
Моля да предприемете бързи и ефективни мерки за стабилизиране на счетоводството и финансовия отчет. Това - според мен, е сигурният път за ликвидиране на корупцията в преприятията и организациите от публичния сектор - ако това ликвидиране наистина е желано!
Позволете ми да завърша настоящото изявление със словата на мислителя на века (по агенция “Ройтерс”): “Аз казах и си спасих душата!”
По-нататък нещата са във Вашите ръце и възможности, и отговорността е Ваша!
А тази отговорност - спроред мен, е твърде голяма!

София, С уважение:
19 юни 2006 г. (проф. д-р на ик. н. Иван Душанов)
"

06.06.1990 г. - регистриран е Съюзът на счетоводителите в България, ф. д. 2357/90 г. на СГС.

http://www.accounterbg.com/

--------------------
Това което е вярно за мен сега, губи стойност утре и изобщо не е истина за някой друг.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Действащият сега Закон за счетоводството Лучия 24.08.2006 23:47
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството cherkezs   25.08.2006 11:31
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството Си Ди   28.08.2006 20:05
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството cherkezs   29.08.2006 13:40
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството теди   29.08.2006 22:50
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството Си Ди   30.08.2006 12:25
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството cherkezs   31.08.2006 14:16
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството теди   01.09.2006 01:10
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството cherkezs   01.09.2006 13:52
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството friend   30.09.2006 07:55
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството cherkezs   05.10.2006 17:02
. * * Re: Действащият сега Закон за счетоводството friend   19.10.2006 19:12

Допълнителна информация
0 регистрирани и 3 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  !НА-КОЙ-МУ-ПУКА Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: *****
Брой показвания: 2915

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.021 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.