ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Религия и Мистика » Астрология

aly123
неориентиран
*

Регистриран на: 30.07.2007
Мнения: 20
Плутон в рожденната астрология
    #2044143 - 25.02.2008 14:24

Преди да коментираме бъдещото влияние на Плутон , мисля че първо трябва да се научи повече за неговото значение по дом и знак в рожденната карта. Ето ви положението му в дом и неговото значение:
Положението на Плутон в домовете показва областта от живота, където трябва да стане пълно възраждане.

Плутон в първи дом:

В първи дом, домът на индивидуалността Плутон показва, че чувството за личното “Аз” трябва да бъде изцяло променено. Въпреки, че тези хора обикновено имат дълбоко и остро разбиране, тяхната неувереност и сдържаност им пречат свободно да изразят това. Те отчаяно имат нужда да изслушат мнението на другите за тях, но отбранителната им позиция относно техните чувства за индивидуалност често спъва тази откритост. Взаимодействието на дълбоко лично ниво е толкова трудно за тях, че те обикновено остават самотни и, в някои случаи, отчуждени от прияте- ли и семейство. Ако енергията на Плутон се използува творчески, човек може да прояви мощна концентрация, преданост на високи, духовни или социални идеали и удивителна дълбочина на разбиране на дълбоките жизнени значения.

Плутон във втори дом:

Тук присъства непреодолимо желание да се осъществява контрол над материални- те ресурси, като средство за постигне на душевно спокойствие. Все пак, самата ориентация към контрол или притежание е източник на вътрешен безпорядък. Плутон в този дом показва, че позициите по отношение на владеенето или прите- жаването на нещата или хората, трябва да бъдат трансформирани, за да се постиг- не възраждане на ценностите. Плутон тук показва също, че разходите могат да бъдат източник на затруднения, в тези случаи е необходимо да се дисциплинира тази тенденция. Индивид с такова положение на Плутон обикновено е много изобретателен в своите усилия да създаде някакъв вид материална сигурност; и може да има разбиране за по-дълбоките видове енергии, които представляват па- рите.

Плутон в трети дом:

Плутон в този дом показва личност, отличаваща се с усърдна точност по всички въпроси на комуникацията, която иска да бъде абсолютно сигурна, че идеите се предават ясно. Това може да се прояви като доста раздразнителен начин на гово- рене с другите, или може да бъде трансформирано в творческа способност за дос- тигане до дълбочините на човешките взаимоотношения. Хора с Плутон тук може да имат голяма енергия, която може да направлява техните ръце в лечителската работа, често по природа те са талантливи във всички форми на изследвания.

Плутон в четвърти дом:

Тук принудителността на Плутон действува в домашния живот и в емоционалните дълбочини на психологичния живот на личността. Има силен подтик за сигурност и за място за отдих и уединение, където човек ще може точно да контролира, как- во се случва в неговото обкръжение. Това може да показва семеен живот, който е подложен на всевъзможни преврати и сражения заради своеволие и вироглавство. Плутон тук показва, необходимост от пълна преориентация на най-дълбоките чув- ства на личността към себе си и в чувството й за сигурност, вътрешно спокойствие и удовлетворение. Това може да показва също дълбока способност за проникване в емоционалните нужди на другите хора и в подсъзнанието.

Плутон в пети дом:

Тук има силна принуда личността да бъде “някой ”, да изразяват своята индивиду алност по значителен начин. Често желанията на такива хора да бъдат най-добрите и да бъдат признати така се разрушават, че довеждат до болезнени преоценки на потребността да бъдат велики. Ако енергията, мотивираща принудата се трансфор- мирана в съзнателно използваема и практически приложима сила, индивидът може да прокара път с необикновена дълбочина в нови творчески области. Тази творчес- ска работа може да изпревари своето време, но силата и задълбочеността на тази работа ще гарантират нейното окончателно приемане. Близките емоционални от отношения с деца и любими хора също ще послужат, за да помогнат на тези хора по-съществено да опознаят себе си, въпреки че принудителният елемент на такива отношения трябва да се отстрани. Ключът за това положение на Плутон е в това, че личността трябва да се научи да бъде доволна от своя дял в живота, трябва да се научи да използува своята голяма енергия, за да върши нещо специално, а не само да иска да бъде известна като специална.

Плутон в шести дом:

В шести дом Плутон показва личност, която или иска да служи и помага на други- те, или поне иска да се чувствува полезна. Тук може да има принуда да се служи на другите, по такива начини, които обикновено не се оценяват от тези, на които служат. Такава личност ще постъпи по най-добрия начин като работи над себе си, направлявайки своята реформираща енергия за персонална трансформация. Това положение на Плутон обикновено показва, че въпросите относно личното здраве или отделно сериозно заболяване могат да способствуват за големи промени в по- зициите на личността и пречистване на нейните ценности. В някои случаи, както изглежда, показва също талант в лечителството.

Плутон в седми дом:

С Плутон в седми дом личността ще разбере, че бракът и близките отношения са господствуващата сфера, където може да става персонална трансформация. Обик- новено съществуват принудителни и болезнени емоционални проблеми при ин- тимните отношения. Въпреки че тази личност иска да даде на другите много сво- бода и отчаяно иска да бъде обичана, обикновено е неспособна да установи пра- вилни взаимоотношения с другите. Взаимодействието е трудно, особено когато разбере, че е свързана с хора, които имат определена власт в живота й. При тако- ва положение на Плутон бракът може да бъде продължителен, но само ако личнос- тта приемат личните промени, необходими да я заставят да работи.

Плутон в осми дом:

Плутон в този дом показва принуждение да се влияние на света чрез използуване На сили, или чрез обществено одобряеми канали на властта, или чрез дълбоки психологични сили или чрез окултна сила. Възможна е склонност към манипули- ране на другите или настояване те да се променят в съответствие с неговите цен- ности. Подобно на онези, които имат Плутон в шести дом, тази личност ще напра- ви най-добре, ако остави другите да бъдат самите себе си, и да се концентрира, за да научи как да използува силата за собствената си трансформация. Често са въз- можни болезнени преживявания в сексуалната сфера. Ключът за разрешение на този комплекс е, че е небходимо напълно да преориентира използуването на ця- лата си сила: физическа, ментална, обществена, емоционална и духовна.

Плутон в девети дом:

При това положение на Плутон присъства подбуда у индивида да има и да изразя ва силни убеждения и идеали, които могат да ръководят начинът му на живот. Из- разено негативно, това може да вземе форма на догматизъм и самодоволство, нуж- да да се обръща в своята вяра или да убеждава другите, че е единственият, който знае истината. За да се трансформира тази тенденция, такива хора трябва да осъз- наят, че, както писа Карл Юнг, спасението на един човек е проклятие за друг; че трябва се избавят от желанието да доказват пред себе си своите убеждения като ги проповядват на другите. При такова положение на Плутон обикновено разбираме, че с течение на годините, личността получава дълбоки познания, които й служат за преориентация на отношението й към Бога, истината и ценностите на човешкия живот.

Плутон в десети дом:

Принудителността на Плутон тук често приема форма на нетърпимост по отноше- ние на авторитета и властта: възмущение към авторитетни фигури или непреодо- лима подбуда да осигури своето забележително положение в някакво отношение, което ще бъде признато от другите. Тези хора често достигат положението в об- ществото, което са търсили, но това обикновено включва и дългът, и отчасти бо- лезнена преоценка на истинските мотиви и ценности. Следователно, хората с това положение на Плутон е необходимо напълно да трансформират своите позиции по отношение на земният успех, авторитет и репутация. Идеално, това символизира способност да се гледа от другата страна на външната форма на “властта”, и, сле- дователно, да се развива по-дълбоко чувство и отговорност относно притежаване- то на авторитет.

Плутон в единадесети дом:

Тук Плутон се проявява като принуждение личността да бъде приета от другите хора, и като нужда да постигне известни цели, които съзнателно не са много ясни. Обикновено трябва да се променят определени фикс идеи, за да се извърши въз- раждане в областите на окончателните й желания и целеустремеността. Акцентът на бъдещето понякога взима такова предимство при тези хора, че не обръщат вни- мание на настоящето. Хората с такова положение на Плутон трябва да се научат да разчитат на себе си в своята реализация, а не на другите, като разберат, че тяхната най-дълбока надежда за бъдещето ще се осъществи само, ако обхваща пълна тран- сформация за изясняване на собствената им творческа цел в рамките на социал- ните нужди.

Плутон в дванадесети дом:

При това положение на Плутон личността трябва да трансформира качеството на своя емоционален живот чрез привързаност към някакво убеждение или трансцен- дентна истина, която оказва ефект на освобождаване от “блатото” на смущаващите емоции. Такава преориентация обикновено изисква дълги периоди на самота и от- дръпване от социалните взаимодействия, тъй като общуването с другите хора чес- то води до разбърникване отново на старите, причиняващи безпокойство емоции, които човек се опитва да престъпи. Той трябва да внимава да не позволи на огра- ничените емоционални модели на вина и чувство на самобичуване да вземат пре- възходство. Ключът за тази ориентация е да се установи определена духовна по- зиция по отношение на целия живот. Когато тази духовна трансформация достиг- не до определена точка, индивидът може да развие способност да възприема един- ството на целия живот, което лежи зад външните форми.

Във всеки дом енергията на Плутон може да бъде насочена, за да даде път на безлич-ното – и все пак контролируемо - възвишено съзнание и на силата на волята, за да насочи това съзнание в творческата активност. Както и при Сатурн, негативният аспект на Плутон е бил прекалено акцентиран, тъй като реалната сила на Плутон става негативна, ако се стремим да се бъркаме в нейната работа.

--------------------
Астрология
Таини
Гадания
Магия
Интимно

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Плутон в рожденната астрология aly123 25.02.2008 14:24
. * * Re: Плутон в рожденната астрология samoznaika   25.02.2008 16:30
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   25.02.2008 18:45
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   25.02.2008 19:11
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   25.02.2008 19:29
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Светозар*   25.02.2008 21:48
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   01.03.2008 14:08
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Светозар*   01.03.2008 17:45
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   01.03.2008 19:34
. * * Re: Плутон в рожденната астрология chir   01.03.2008 19:40
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   01.03.2008 20:11
. * * Re: Плутон в рожденната астрология exxos   01.03.2008 23:35
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   02.03.2008 00:01
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 22:00
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   02.03.2008 22:21
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 22:26
. * * Re: Плутон в рожденната астрология exxos   03.03.2008 11:46
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   07.03.2008 20:48
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Светозар*   01.03.2008 22:02
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   01.03.2008 22:26
. * * Re: Плутон в рожденната астрология chir   01.03.2008 22:30
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Регул   01.03.2008 22:41
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 21:49
. * * Re: Плутон в рожденната астрология nikol33   29.02.2008 10:16
. * * Re: Плутон в рожденната астрология lilid   29.02.2008 13:03
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   01.03.2008 09:35
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   01.03.2008 14:05
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   01.03.2008 14:36
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   01.03.2008 14:15
. * * Re: Плутон в рожденната астрология nikol33   02.03.2008 11:20
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 21:53
. * * Re: Плутон в рожденната астрология nikol33   03.03.2008 10:52
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   03.03.2008 15:10
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Лилит   03.03.2008 23:41
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   07.03.2008 17:43
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   25.02.2008 21:24
. * * Re: Плутон в рожденната астрология Paty   02.03.2008 15:23
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   02.03.2008 17:01
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 22:08
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   02.03.2008 22:33
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   03.03.2008 15:13
. * * Re: Плутон в рожденната астрология zlatence   03.03.2008 21:17
. * * Re: Плутон в рожденната астрология ШехерезадаМодератор   02.03.2008 21:58

Допълнителна информация
0 регистрирани и 4 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Шехерезада Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 7087

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.033 seconds in which 0.01 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.